Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,212

 ĐỘC TÍNH CẤP CỦA NaOCl ĐỐI VỚI CÁ NGỰA VẰN (Danio rerio Hamiton, 1822), CÁ TỨ VÂN (Puntius tetrazona Bleeker, 1855) VÀ CÁ HÒA LAN (Xiphophorus spp.)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Khánh; Dương Công Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(104).2016;Từ->đến trang: 97;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, sử dụng NaOCl như là chất ô nhiễm để đánh giá độc tích cấp LC50 của cá Ngựa vằn, cá Tứ vân và cá Hòa lan, làm cơ sở cho việc sử dụng chúng làm sinh vật cảnh báo sớm và giám sát ô nhiễm nước. Kết quả thí nghiệm đã xác định được sự thay đổi hành vi của cá khi tiếp xúc với các nồng độ NaOCl như bơi nhanh, lao đầu vào thành hộp, nhảy lên khỏi mặt nước và chết. Sự thay đổi hành vi của cá phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc và nồng độ NaOCl, cá Ngựa vằn nhạy cảm nhất với LC50 = 58 mg/l, tiếp theo là cá Tứ vân (LC50 = 80,05 mg/l) và cá Hòa lan (LC50 = 84,16 mg/l). Cá ngựa vằn có thể sử dụng cho giám sát nhanh nước có nồng độ chất ô nhiễm thấp, trong khi đó cá Tứ vân và các Hòa lan giám sát nước bị ô nhiễm nặng.
ABSTRACT
: In this study, NaOCl is used as a pollutant to test acute toxicity LC50 on Zebrafish, Tiger barb fish and Variable platy fish, which will make a foundation for early warning and bio-moninitoring of water pollution. The results have shown that when fish are exposed to different concentrations of NaOCl, their behaviours such as fast swimming, rushing into sides of aquarium, jumping out of water, then dying happen The change of behavior depends on exposure time and concentration of NaOCl, the Zebrafish is the most sensitive with LC50 = 58.00 mg/l, Tiger barb fish is 80.05 mg/l and Variable platy fish is 84.16 mg/l. The Zebrafish is used to monitor water at low level pollution, while the Tiger barb fish and Variable platy fish are used for monitoring water at high level pollution.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn