Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,231

 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LOÀI BÈO TẤM (LEMNA MINOR L., 1753) LÀM SINH VẬT GIÁM SÁT Ô NHIỄM NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Khánh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(110).2017;Từ->đến trang: 124;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Báo cáo này trình bày kết quả thử nghiệm độc tính mãn tính của nước thải dệt nhuộm đã qua xử lý của công ty Dệt may 29/3 Đà Nẵng đối với Bèo tấm (Lemna minor L., 1753) theo quy trình OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Kết quả nghiên cứu xác định được điều kiện môi trường và thời gian khử trùng tối ưu nhất khi nuôi cấy Bèo tấm là NaOCl 0,05% trong thời gian 20 giây. Xác định được EC50 của Bèo tấm là 52,23% theo biến số lượng lá và 46,21% theo biến diện tích mặt lá tương ứng với giá trị EC50 đối với Cr (VI) là 2,2 mg/L theo biến số lượng lá và 0,9 mg/L theo biến diện tích mặt lá và đều cao hơn so với QCVN 13-MT:2015/BTNMT. Điều này cho thấy nước thải đã qua xử lý, vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro rất lớn về độc học sinh thái. Nghiên cứu này mở ra khả năng sử dụng loài Bèo tấm để giám sát độc học sinh thái đối với chất lượng nước thải tại Việt Nam.
ABSTRACT
This report illustrates the results of chronic toxicity experiment of 29/3 Da Nang Textile company’s textile effluent on duckweed (Lemna minor L., 1753) according to OECD guideline (Organization for Economic Co-operation and Development). The study determines environmental condition in cultivating duckweed is NaOCl 0,05% and time of sterilization process is 20 sec. The study has already defined EC50 = 52.23% according to frond number variable and 46.21% according to the total frond area corresponding to EC50 values for Cr (VI) according to frond number and total frond area is 2.2 mg/L and 0.9 mg/ L, respectively, which are higher than the QCVN 13-MT: 2015 / BTNMT. This research shows that in the treated textile wastewater, there still remain huge potential risks for ecological toxicology. This research will shed the light on the ability of using duckweed species to monitor eco-toxicity for the quality of wastewater in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn