Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,276

 Molecular identification of minnow Opsariichthys hainanensis (Teleostei: Cyprinidae) from the lake Phu Ninh, Quang Nam province
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Quang Thien, Nguyen Van Khanh, I-Shiung Chen
Nơi đăng: Vietnam academy of science and technology journal of biology; Số: volume 39, number 4;Từ->đến trang: 463-466;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
The fish of genus Opsariichthys was collected from the Lake Phu Ninh (Quang Nam Province) and its taxonomic relation to other species in the same genus was analyzed based on the molecular data of mitochondrial DNA D-Loop region. The result showed that the fish from Quang Nam Province is closely related to its congener, Opsariichthys hainanensis, from Hainan Island (China), but differed from Opsariichthys bidens from mainland China or from Opsariichthys uncirostris from Japan.
ABSTRACT
The fish of genus Opsariichthys was collected from the Lake Phu Ninh (Quang Nam Province) and its taxonomic relation to other species in the same genus was analyzed based on the molecular data of mitochondrial DNA D-Loop region. The result showed that the fish from Quang Nam Province is closely related to its congener, Opsariichthys hainanensis, from Hainan Island (China), but differed from Opsariichthys bidens from mainland China or from Opsariichthys uncirostris from Japan.
[ 2018\2018m010d016_16_46_49Thien_et_al.__THE_LAKE_PHU_NINH,_QUANG_NAM_PROVINCE_2017.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn