Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,287

 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁ HÒA LAN (Xiphophorus spp.) LÀM SINH VẬT CẢNH BÁO SỚM Ô NHIỄM DO NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Vũ Thị Phương Anh, Kiều Thị Kính
Nơi đăng: Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ nhất, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.; Số: Lần 1;Từ->đến trang: 111-120;Năm: 2019
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này cung cấp những kết quả nghiên cứu sử dụng cá Hòa lan (Xiphophorus spp.) làm sinh vật cảnh báo sớm ô nhiễm do nước thải công nghiệp. Kết quả đánh giá được xác định bằng phương pháp theo dõi khoảng cách di chuyển và hành vi thay đổi của cá Hòa lan trong các bể thử nghiệm 5 phút/1lần và theo dõi liên tục trong 5 giờ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với các nồng độ 20, 40, 60 và 80% LC50, giá trị hành vi bơi có sự giảm dần theo chiều tăng lên của nồng độ. Ở ngưỡng nồng độ 80% và 100% nước thải lần lượt có sự tương đồng về mặt quãng đường di chuyển của cá Hòa lan với nồng độ 20% và 80% LC50 của NaOCl. Có thể thấy rằng, thử nghiệm trong môi trường nước thải, cá Hòa lan cũng có phản ứng hành vi bơi tốt như trong thử nghiệm với chất giả ô nhiễm NaOCl. Kết quả này cho thấy có thể áp dụng cá Hòa lan (Xiphophorus spp.) cho chương trình ứng dụng sinh vật cảnh báo sớm, giám sát ô nhiễm nước thải công nghiệp tại Việt Nam.
ABSTRACT
This paper presents the results about using platy fish (Xiphophorus spp.) as the early warning of pollution caused by industrial wastewater. The result of evaluation is determined by the method for tracking based on distance and behavior change of platy fish in testing tank every 5 minutes and monitor continuous in 5 hours. The result show that in each concentrations 20,40,60 and 80% LC50, the value of swimming behavior decreases with incresing direction of concentration. At 80% and 100%, wastewater has a similarity with the distance moved by platy fish at 20% and 80% LC50 of NaOCl. We can see that, the test in wastewater environment, the platy fish also have good swimming behavior reactions as in the test with the fake contaminant NaOCl. The result show that we can apply the platy fish (Xiphophorus spp.) to the early warning organism application, mornitoring industrial wastewater program in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn