Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,006

 Vetiver grass for remedying soil contaminated with lead. “Environmental Protection for Urban and Industrial Zones to International Integration”.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Van Minh, Nguyen Van Khanh, Nguyen Thi Gia Thanh, Pham Tai Minh
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Institute for Environment and Resources, Vietnam National University - Ho Chi Minh city; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The Vetiver grass (Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash) were planted in 4 various soil types (the sandy soil with abundant organic matter (S1), the sandy soil with poor organic matter (S2), the clay soil with poor organic matter (S3) and the clay soil with abundant organic matter (S4)), supplemented with different amounts of lead (Pb) (100, 300 and 700ppm and control). It was found that Pb did not affect the growth of the Vetiver grass, even though the uptake amount was increased as applied amount increased. The Vetiver grew best in the sandy soil with abundant organic matter (S1) and worst in the clay soil with poor organic matter (S3). Vetiver’s uptake ability of Pb increase as the Pb concentration in soils increase. Vetiver’s accumulation ability of Pb in shoot and root in various soils descending S1>S2>S3>S4. The accumulation rate of Pb in shoot/ root is very high (9.92 – 87.94%). Therefore, the vetiver grass can be used to remedy soil contaminated with Pb.
Keywords:Vetiver; Lead; Phytoremediation; Soil contamination; Hevy metal
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn