Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,172

 Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng cadmium (Cd) và chì (Pb) của loài Hến (Corbicula sp.) vùng cửa sông ở thành phố Đà Nẵng.
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Phạm Văn Hiệp
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: số 1 (30);Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ô nhiễm kim loại nặng (KLN) trong hệ sinh thái là vấn đề đáng quan tâm, một vài KLN ở dạng vết có thể trở nên nguy hiểm thông qua con đường tích lũy sinh học. KLN trong môi trường nước có thể tích lũy trong các chuỗi thức ăn và phá hủy hệ sinh thái cũng như gây nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày kết quả về sự tích lũy KLN Pb và Cd của loài Hến (Corbicula sp.), được thu mẫu trong khoảng tháng 2 đến tháng 5 năm 2008, từ sông Hàn và sông Cu Đê ở TP. Đà Nẵng. Đánh giá KLN trung bình tích lũy ở loài Hến (Corbicula sp.) đối với Pb: 0,37 ± 0,23 – 0,51 ± 0,25 µg/g (trọng lượng tươi) và Cd: 1,67 ± 1,35 – 2,10 ± 1,10 µg/g. Có sự tương quan (r = 0,46  đến r = 0,56) giữa hàm lượng Cd, Pb với kích thước, khối lượng ở loài Hến (Corbicula sp.). Kết quả nghiên cứu là cơ sở bước đầu cho việc sử dụng loài Hến (Corbicula sp.) trong giám sát sinh học.
ABSTRACT
The pollution of aquatic ecosystems by trace heavy metals is a significant problem, as trace heavy metals constitute some of the most hazardous substances that can bioaccumulation. Metals in the aquatic environment may accumulate in the food chain and cause ecological damage while also posing a risk to human health. In this study, we present result about concentration of heavy metals Lead (Pb) and Cadmium (Cd) of clam (Corbicula sp.), was examined in samples collected between February and May, 2008, from Han river and Cu De river, in Da Nang city.The means of the amounts of heavy metals with standard deviation were estimated as follows: 0.37 ± 0.23 – 0.51 ± 0.25 µg/g Pb (wet weight); 1.67 ± 1.35 – 2.10 ± 1.10 µg/g Cd for clam (Corbicula sp.). There was correlation (r = 0.46  to r = 0.56) between the content of Cd, Pb and weight, length in of clam (Corbicula sp.). Our data have important implications for biomornitor metal uptake by clams (Corbicula sp.).
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn