Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,148

  Nguyễn Văn Khánh, Phạm Thị Hồng Hà, Lê Trọng Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học, Đại học Huế
marriage affairs open i want an affair
; Số: số 63;Từ->đến trang: 91-96;Năm: 2010
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ sinh thái nước chảy hầu hết là tài nguyên rất quý, hiện nay đang bị đe dọa. Từ đó, cần có những phương pháp đánh giá hiệu quả các tác động của ô nhiễm, điều này có ý nghĩa thiết thực. Đánh giá chất lượng nước ngọt sử dụng chỉ thi sinh học bằng động vật không xương sống (ĐVKXS) cỡ lớn sử dụng dữ liệu về các nhóm ĐVKXS hoặc các họ có liên hệ về mức độ nhạy cảm với ô nhiễm, những họ có mức nhạy cảm cao với ô nhiễm có điểm số cao và những họ nhạy cảm thấp với ô nhiễm có điểm số thấp. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu thành phần ĐVKXS cỡ lớn của 5 hồ ở TP. Đà Nẵng, nhằm đánh giá chất lượng nước mặt tại các khu vực nghiên cứu thông qua chỉ số BMWPVIET và chỉ số ASPT. Kết quả nghiên cứu đã phát hiện được 19 họ ĐVKXS cỡ lớn có trong bảng điểm BMWPVIET; chất lượng môi trường nước mặt tại đây đã bị ô nhiễm từ mức “nước bẩn vừa α” (α-Mesosaprobe) đến “nước cực kỳ rất bẩn”.
ABSTRACT

Running water habitats are among the most precious, yet most threatened. Hence, there is a need for reliable methods for detecting the effects of pollution on this valuable commodity. Assessment of the water quality using bioindicator macro-invertebrates use data collation separates invertebrate groups or families on the basis of their relative sensitivity to pollution with the more pollution sensitive families being allocated higher scores and the more pollution tolerant families having lower scores.

This paper examined, samples macro-invertebrates collected between June, 2007 and March, 2008, from five pools in Da Nang city. We cared on investigated the component of macro invertebrates to estimate surface water quality in this region relies on BMWPVIET and ASPT indexes. The results showed an appearance of 19 families of macro invertebrates in BMWPVIET score. This surface water quality in there polluted changes “good biological quality” (β – mesosaprobe) to “very poor biological quality”.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn