Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,351

 Một số mô hình trồng cây cải tạo đất và chống xói mòn cần áp dụng trên vùng đất gò đồi ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 6 (47);Từ->đến trang: 40-45;Năm: 2011
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, quỹ đất sử dụng cho sản xuất nông nghiệp ở Đà Nẵng ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát tình hình sử dụng đất gò đồi một số vùng tại địa bàn xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng, đồng thời nghiên cứu các biện pháp canh tác trên đất dốc ở một số địa phương khác trong nước cũng như nước ngoài. Trên cơ sở đó để đề xuất một số mô hình canh tác có hiệu quả trên đất gò đồi cho địa bàn nghiên cứu. Kết quả chúng tôi đã thu thập các thông tin về tình hình canh tác nông nghiệp và lâm nghiệp của người dân và qua đó xác lập mô hình đặc trưng phù hợp cho địa phương. Từ khóa: đất gò đồi, cải tạo đất, chống xói mòn, Hòa Vang
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
Nowadays, land used for agricultural production in Da Nang is increasingly shrinking due to the urbanization. In this study, we surveyed the situation of hilly land use in some areas of Hoa Ninh commune, Hoa Vang district, Danang city and researched methods of cultivation on steep land in some other areas of the country and abroad as well. On that basis, to propose some models of efficient cultivating on hilly land for the study area. As a result, we have collected information on the situation of agricultural and forestry cultivation of the people and thereby established specific model suitable for the local. Keywords: hilly land, soil improvement, erosion control, Hoa Vang
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn