Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,393

 Vai trò của đánh giá rủi ro sinh thái trong quản lý môi trường và khả năng ứng dụng tại Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính, Đoạn Chí Cường, Nguyễn Văn Khánh, Vũ Thị Phương Anh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí khoa học, Đại học Quảng Nam; Số: 01;Từ->đến trang: 40-48;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đánh giá rủi ro sinh thái (Ecological Risk Assessment - EcoRA) là công cụ kỹ thuật được sử dụng có hiệu quả trong quản lý môi trường tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ở nước ta công cụ này chưa thực sự được quan tâm nghiên cứu và ứng dụng một cách rộng rãi. Trước những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu cũng như quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa, việc nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp quản lý môi trường là rất cần thiết. Bài báo này sẽ trình bày tổng quan về công cụ đánh giá rủi ro sinh thái và phân tích những triển vọng áp dụng công cụ này tại Việt Nam.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Ecological Risk Assessment is well-known as an effective tool for environmental management in many countries all over the world. In Vietnam, however, this tool so far has not been paid sufficient attention and applied widely. In the context of adverse impacts of climate change and increasing of industrialization and urbanization, there is a pressing requirement for management solutions. This paper will present an overview of Ecological Risk Assessment and analys its applicability in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn