Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,804

 Nghiên cứu khả năng giám sát ô nhiễm Cd và Pb trong trầm tích tại khu vực Vũng Thùng - Đà Nẵng bằng động vật hai mảnh vỏ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Khánh; Thành viên:  Trần Ngọc Sơn, Cáp Kim Cương
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: Đ2011-03-09 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Môi trường

marriage affairs open i want an affair


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn