Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,205,987

 Ứng dụng CFD nghiên cứu dòng chảy trong lớp biên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Triều, Phạm Thị Kim Loan
Nơi đăng: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn Quốc; Số: ISSN 1859-4182;Từ->đến trang: 695-;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn