Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỐ DÒNG CHẢY QUA HỆ THỐNG CÁC KHỐI LĂNG TRỤ TIẾT DIỆN VUÔNG. Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Đức, Dương Việt Dũng. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: 784-789. Năm 2019. (Jul 29 2019 3:43PM)
[2]Tham luận: Đánh giá ảnh hưởng của tỷ số nén đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức. Tác giả: Phan Minh Đức1, Bùi Văn Ga1, Nguyễn Quang Trung1, Lê Minh Đức1, Huỳnh Tấn Tiến1, Nguyễn Văn Triều1, Dương Đình Nghĩa1. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: 154-161. Năm 2019. (Jul 29 2019 3:47PM)
[3]Tham luận: Ảnh hưởng của góc đánh lửa đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức. Tác giả: Lê Minh Đức1, Nguyễn Quang Trung1, Huỳnh Tấn Tiến1, Nguyễn Văn Triều1, Dương Đình Nghĩa1. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: 162-169. Năm 2019. (Jul 29 2019 3:49PM)
[4]Tham luận: Nghiên cứu mô phỏng sức cản gió tác động lên tàu Container. Tác giả: Nguyễn Văn Triều. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quy Nhơn. Trang: 815-825. Năm 2018. (Aug 10 2018 10:57AM)
[5]Tham luận: Nghiên cứu phát triển bánh lái lực nâng cao. Tác giả: Nguyễn Văn Triều. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quy Nhơn. Trang: 806-814. Năm 2018. (Aug 10 2018 10:56AM)
[6]Tham luận: Ứng dụng CFD nghiên cứu dòng chảy trong lớp biên . Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Phạm Thị Kim Loan. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn Quốc. Trang: 695-. Năm 2012. (Oct 14 2015 2:14PM)
[7]Tham luận: Nghiên cứu tác động của phần lồi tại mép vào đến các thông số động lực học của cánh bằng phương pháp số. Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Phạm Thị Kim Loan, Dương Việt Dũng . Tuyển tập báo cáo Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn Quốc. Trang: 575-. Năm 2011. (Oct 14 2015 2:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Studying on the Effect of Profiles to the Hydrodynamic Characteristics of Rudders. Authors: Nguyen Van Trieu. International Conference E&T Solution 2018. Pages: 471-478. Year 2018. (May 22 2018 10:58PM)
[2]Presentations: Blade Design and Numerical Testing of a Small Wind Turbine in Low Wind Speed Conditions. Authors: Phan Thanh Long, Nguyen Van Trieu. Proceedings of the First International Conference on Material, Machines, and Methods for Sustainable Development. Pages: 436-441. Year 2018. (Sep 27 2018 11:22PM)
[3]Presentations: Development of Gap-Flow-Protectors to Reduce Air Resistance acting on Deck Containers of a Ship. Authors: Trieu Van Nguyen, Nobuyuki Shimizu, Akito Kinugawa, Yoshifumi Taim, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Autumn Meeting. Pages: 211-216. Year 2017. (Nov 28 2017 1:58PM)
[4]Presentations: Performance of Air Circulation Tank to Reduce Frictional Resistance Drastically for a Very Wide and Shallow-Draft Ship (4th Report) – Scale effect on the ACT efficiency-. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Autumn Meeting. Pages: 205-210. Year 2017. (Nov 28 2017 1:57PM)
[5]Presentations: NUMERICAL STUDIES ON AIR RESISTANCE REDUCTION METHODS FOR A LARGE CONTAINER SHIP WITH FULLY LOADED DECK-CONTAINERS IN OBLIQUE WINDS. Authors: T. V. NGUYEN, N. SHIMIZU, A. KINUGAWA, Y. TAI, and Y. IKEDA. MARINE 2017 Computational Methods in Marine Engineering VII, 15-17 May 2017, Nantes, France. Pages: 1040-1051. Year 2017. (May 25 2017 11:09PM)
[6]Presentations: Parametric Study on the Flow Passing the Cylinder Mounted on the Edge of Backward-facing Step. Authors: Trieu V. Nguyen and Jiahn H. Chen. 10th International Workshop on Ship and Marine Hydrodynamics, November 5-8, Keelung, Taiwan. Pages: 00. Year 2017. (Nov 11 2017 2:38PM)
[7]Presentations: Effects of Turbulence Models on the CFD Results of Ship Resistance and Wake. Authors: Trieu Van Nguyen, He Van Ngo, Satowa Ibata Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Autumn Meeting. Pages: 199-204. Year 2017. (Nov 28 2017 1:56PM)
[8]Presentations: Vortex Control in Gap Flow by Small Appendages to Reduce Air Resistance Acting on Deck Containers of a Ship. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Tokyo, Japan. Pages: 335-338. Year 2017. (May 25 2017 11:13PM)
[9]Presentations: Studies on Air Resistance Reduction Methods for a Large Container Ship (2nd Report) - Effect of Gap between Containers on Deck on Air Resistance in Oblique Winds- (In Japanese) . Authors: Trieu Van Nguyen, Nobuyuki Shimizu, Akito Kinugawa, Yoshifumi Tai, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Tokyo, Japan. Pages: 581-586. Year 2017. (May 25 2017 11:21PM)
[10]Presentations: Performance of Air Circulating Tank to Reduce Frictional Resistance Drastically for a Very Wide and Shallow-Draft Ship (2nd Report)- Improvement of ACT efficiency on the basis of CFD results - (In Japanese) . Authors: Kyohei Sugawa, Trieu Van Nguyen, Satowa Ibata, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Tokyo, Japan. Pages: 461-466. Year 2017. (May 25 2017 11:26PM)
[11]Presentations: Development of High Lift Performance Rudders with Wedge Tails- Effect of Propeller Thrust Loading - . Authors: Trieu Van Nguyen, Takuro Ikebuchi, Yoshifumi Tai,and Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Fukuoka, Japan. Pages: 313-318. Year 2016. (Jun 4 2016 11:20PM)
[12]Presentations: Hydrodynamic Characteristics of High Lift Rudders with Wedge Tails. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of the 8th APHydro2016, Hanoi, Vietnam. Pages: 238-245. Year 2016. (Sep 27 2016 11:11PM)
[13]Presentations: A Study on Reduction of Air Resistance Acting on a Large Container Ship. Authors: Ikko Watanabe, Trieu Van Nguyen, Seijirou Miyake, Nobuyuki Shimizu, Yoshiho Ikeda. Proceedings of the 8th APHydro2016, Hanoi, Vietnam. Pages: 314-321. Year 2016. (Sep 27 2016 11:12PM)
[14]Presentations: Some CFD Applications to Improvements of Ship Performances – Added Resistance in Wave, High Lift Rudders, Air Resistance in Wind, and Air Circulating Tank (Keynote paper) . Authors: Yoshiho Ikeda, Trieu Van Nguyen. Proceedings of the 8th APHydro2016, Hanoi, Vietnam. Pages: 3-18. Year 2016. (Sep 27 2016 11:18PM)
[15]Presentations: Reynolds number and propeller effects on lift and drag forces on a high lift rudder with wedge tail. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings PRADS2016, Copenhagen, Denmark (Scopus). Pages: xx. Year 2016. (Sep 27 2016 10:29PM)
[16]Presentations: Development of a New Wedge Tail Rudder with High Lift and Small Drag. Authors: Trieu Van Nguyen, Takuro Ikebuchi, Yoshifumi Tai, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Autumn Meeting 2016, ISSN 2185-1840. Pages: 421-426. Year 2016. (Nov 25 2016 2:48PM)
[17]Presentations: Studies on Air Resistance Reduction Methods for a Large Container Ship (Part 1). Authors: Trieu Van Nguyen, Nobuyuki Shimizu, Akito Kinugawa, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Autumn Meeting 2016, ISSN 2185-1840. Pages: 427-432. Year 2016. (Nov 25 2016 2:49PM)
[18]Presentations: Development of Marine High Lift Performance Rudders with Wedge Tails: Effect of Reynolds Number on Hydrodynamic Forces. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceeding of International Conference on Transportation Mechanical Engineering and Sustainable Development 2015, TESD 2015, Danang, Vietnam. Pages: 10-27. Year 2015. (Oct 14 2015 2:42PM)
[19]Article: A Numerical Study on High Lift Rudder Sections. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. FEFU: School of Engineering Bulletin (Russian Science Citation Index) (http://elibrary.ru/item.asp?id=23204615). No: ISSN 2227-6858, Vol. 1 (22). Pages: 16-23. Year 2015. (Oct 14 2015 2:51PM)
[20]Presentations: A Numerical Study on Open-water Propeller Characteristic Using CFD. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Kobe, Japan. Pages: 403-406. Year 2015. (Oct 14 2015 2:40PM)
[21]Presentations: Development of High Lift Performance Rudders with Wedge Tails. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Tokyo, Japan. Pages: 483-488. Year 2015. (Oct 14 2015 2:45PM)
[22]Presentations: Hydrodynamic Characteristics of Rudder Sections with High Lift Force (Part 2). Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Sendai, Japan. Pages: 171-174. Year 2014. (Oct 14 2015 2:26PM)
[23]Presentations: A Numerical Study on 3-D Effects of Marine Rudder by Using CFD. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of the 3rd International Symposium of Maritime Sciences, ISMS14, Kobe, Japan. Pages: 95-100. Year 2014. (Oct 14 2015 2:36PM)
[24]Article: A Development of High Lift Rudders with Wedge Tail and End Plates (Selected paper from APHydro2014) . Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Shipbuilding (Russian Science Citation Index) (http://elibrary.ru/item.asp?id=22806619). No: ISSN 0039-4580, Vol. 6 (817). Pages: 57-60. Year 2014. (Oct 14 2015 2:50PM)
[25]Presentations: A Development of High Lift Rudders with Wedge Tail and End Plates. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of the 7th APHydro2014, Vladivostok, Russia (Best student paper award). Pages: 105-108. Year 2014. (Oct 14 2015 7:48PM)
[26]Presentations: Development of Fishtail Rudder Sections with Higher Maximum Lift Coefficients. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of the 24th (2014) International Ocean and Polar Engineering Conference, ISOPE 2014, Busan, Korea (Indexed by Engineering Index, EI-Compendex, Scopus and Others). Pages: 940-947. Year 2014. (Oct 14 2015 2:28PM)
[27]Presentations: A Study on High Lift Performance Rudders with Wedge Tail and End Plate Using CFD. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of the 2nd Symposium on Naval Architecture and Maritime, INT-NAM 2014, Istanbul, Turkey. Pages: 347-358. Year 2014. (Oct 14 2015 2:34PM)
[28]Presentations: Hydrodynamic Characteristics of Rudder Sections with High Lift Force (Part 3). Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Autumn Meeting, Nagasaki, Japan. Pages: 403-406. Year 2014. (Oct 14 2015 2:39PM)
[29]Presentations: Hydrodynamic Characteristics of Rudder Sections with High Lift Force. Authors: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda. Proceedings of JASNAOE Annual Autumn Meeting, Osaka, Japan. Pages: 121-124. Year 2013. (Oct 14 2015 2:24PM)
[30]Presentations: The Effect of Leading Edge Protuberances on the Performance of Small Aspect Ratio Foils. Authors: J.-H. Chen, S.-S. Li, V.T. Nguyen. Proceeding of 15th International Symposium on Flow Visualization (ISFV15), Minsk, Belarus. Pages: 1-16. Year 2012. (Feb 24 2015 4:14PM)
[31]Presentations: Numerical Study of the Effect of Leading Edge Protuberances on Wing Hydrodynamic Performance. Authors: Van Trieu Nguyen, Jeng Horng Chen. Proceedings of The 6th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics (APHydro2012), Malaysia. Pages: 23-28. Year 2012. (Oct 14 2015 2:17PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn