Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,580,019

 Development of Fishtail Rudder Sections with Higher Maximum Lift Coefficients
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda
Nơi đăng: Proceedings of the 24th (2014) International Ocean and Polar Engineering Conference, ISOPE 2014, Busan, Korea (Indexed by Engineering Index, EI-Compendex, Scopus and Others); Số: ISSN 1098-6189, Vol. 4;Từ->đến trang: 940-947;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn