Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,770,151

 A Study on High Lift Performance Rudders with Wedge Tail and End Plate Using CFD
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trieu Van Nguyen, Yoshiho Ikeda
Nơi đăng: Proceedings of the 2nd Symposium on Naval Architecture and Maritime, INT-NAM 2014, Istanbul, Turkey; Số: ISBN: 978-605-4123-31-5 (P);Từ->đến trang: 347-358;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn