Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,204,929

 NUMERICAL STUDIES ON AIR RESISTANCE REDUCTION METHODS FOR A LARGE CONTAINER SHIP WITH FULLY LOADED DECK-CONTAINERS IN OBLIQUE WINDS
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: T. V. NGUYEN, N. SHIMIZU, A. KINUGAWA, Y. TAI, and Y. IKEDA
Nơi đăng: MARINE 2017 Computational Methods in Marine Engineering VII, 15-17 May 2017, Nantes, France; Số: ISBN: 978-84-946909-8-3;Từ->đến trang: 1040-1051;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this study, the aerodynamic characteristics of the complex air flows acting on a large container ship model are numerically investigated by using a commercial CFD code. The main target is to reduce the air resistance in oblique winds, especially at the small angle of wind directions. Some container side-covers with different size and location are developed to shut the gap flow, and a center wall is also applied. The numerical results show that the air resistance at 30degrees of wind direction can be reduced significantly up to 50%, 30% and 15% by full side-covers, front-half side-covers and lower front-half side-cover, respectively.
ABSTRACT
In this study, the aerodynamic characteristics of the complex air flows acting on a large container ship model are numerically investigated by using a commercial CFD code. The main target is to reduce the air resistance in oblique winds, especially at the small angle of wind directions. Some container side-covers with different size and location are developed to shut the gap flow, and a center wall is also applied. The numerical results show that the air resistance at 30degrees of wind direction can be reduced significantly up to 50%, 30% and 15% by full side-covers, front-half side-covers and lower front-half side-cover, respectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn