Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,558,136

 Parametric Study on the Flow Passing the Cylinder Mounted on the Edge of Backward-facing Step
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trieu V. Nguyen and Jiahn H. Chen
Nơi đăng: 10th International Workshop on Ship and Marine Hydrodynamics, November 5-8, Keelung, Taiwan; Số: 00;Từ->đến trang: 00;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In the present paper, the flow passing a circular cylinder mounted on the edge of a backward-facing step is numerically investigated by using Computational Fluid Dynamics (CFD). The k-epsilon realizable turbulence model (RKE) is employed to solve the Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations (RANS). The numerical results show that the wake and vortex structure behind the cylinder is changed due to the backward-facing step.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn