Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,606

 Đánh giá ảnh hưởng của tỷ số nén đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Minh Đức1, Bùi Văn Ga1, Nguyễn Quang Trung1, Lê Minh Đức1, Huỳnh Tấn Tiến1, Nguyễn Văn Triều1, Dương Đình Nghĩa1
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22; Số: 22;Từ->đến trang: 154-161;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ảnh hưởng của nhiên liệu Biogas được làm giàu bởi hydrogen tới quá trình cháy và đặc tính phát thải của động cơ lưỡng nhiên liệu đánh lửa cưỡng bức ở các chế độ tỉ số nén và hàm lượng hydrogen được nghiên cứu bằng phương pháp mô phỏng số. Đối tượng được lựa chọn để nghiên cứu mô hình hóa là loại động cơ một xi lanh đánh lửa cưỡng bức. Để có thể đánh giá được mức độ ảnh hưởng của tỉ số nén tới quá trình cháy cũng như mức độ phát thải của động cơ chạy biogas làm giàu hydro, bán kính trục khuỷu của động cơ được thay đổi để tạo ra động cơ có tỉ số nén 8.5, 9.0, 9.4, 10.0, và 10.4. Nhiên liệu Biogas sử dụng cho nghiên cứu là loại có thành phần 70% CH4 và 30% CO2 theo thể tích. Thành phần hydrogen được thay đổi theo tỷ lệ thể tích trong hỗn hợp nhiên liệu cùng với biogas, lần lượt là 0, 10, 20, và 30%. Góc đánh lửa được giữ cố định ở vị trí góc quay trục khuỷu 350o. Kết quả mô phỏng cho thấy áp suất cháy, nhiệt độ cháy, và tốc độ cháy của nhiên liệu trong buồng cháy tăng liên tục khi hàm lượng hydrogen cấp cho hỗn hợp nhiên liệu tăng lên. Sự gia tăng phát thải NOx được ghi nhận khi tăng tỉ số nén của động cơ.
ABSTRACT
Effects of hydrogen-enriched biogas on performance and emissions of a dual-fuel spark-ignition engine with different hydrogen concentration ratios were studied numerically. A 1-cylinder spark-ignition was used to perform numerical simulation. To reveal the influence of compression ratio on combustion and emission characteristics of the dual-fuel engine, the crankshaft of the engine was modified to generate different compression ratios of 8.5, 9.0, 9.4, 10.0, and 10.4. The Biogas contained 70 and 30% of CH4 and CO2, respectively, while the hydrogen concentration used to enrich biogas was 10, 20, and 30% of the mixture by volume. The ignition timing is fixed at 350CAo. The results indicate that the in-cylinder pressure, combustion temperature, and combustion burning speed increase gradually as increasing the hydrogen concentration due to the combustion characteristics of hydrogen in the blends. As increasing the compression ratio, NOx emissions increase appropriately.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn