Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 PROPERTIES OF FOAMED LIGHTWEIGHT MATERIAL PRODUCED USING BLENDED CEMENT-LIMESTONE POWDER
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: HUYNH Trong-Phuoc, HWANG Chao-Lung, VO Duy-Hai, PHAN Dinh-Hao
Nơi đăng: The 5th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering, 9-11 June, 2017, Tokyo, Japan; Số: AC 2017-273;Từ->đến trang: 17:45-18:00;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn