Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,014

 Xây dựng mô hình xác định lực cản lăn tác dụng lên ô tô trong quá trình vận hành
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Đông, Phan Minh Đức, Nguyễn Viết Thuận
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 30;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lực cản lăn là một trong những lực cản làm tăng đáng kể tiêu thụ năng lượng của ô tô, đặc biệt là ô tô tải. Cho đến nay, các phương pháp điển hình để đo lực cản lăn gồm có drum-test, trailer-test và coast-down. Tất cả các phương pháp này đều nhằm xác định hệ số cản lăn trên một loại mặt đường cụ thể hay với một loại lốp cụ thể. Bài báo này trình bày một phương pháp xác định lực cản lăn trong quá trình ô tô đang vận hành (on – line) sử dụng kỹ thuật quan sát trạng thái dựa vào các mô hình động lực học của ô tô. Quá trình xác định lực cản lăn được mô phỏng trên môi trường Matlab-Simulink. Kết quả mô phỏng cho thấy phương pháp này cho phép xác định lực cản lăn trong cả trường hợp ô tô đi thẳng cũng như trong trường hợp ô tô quay vòng.
ABSTRACT
Roll resistance is one that significantly increases the energy consumption of cars, especially trucks. Until now, the typical methods for measuring rolling resistance include drum-test, trailer-test and coast-down. All of these methods determine the coefficient of rolling resistance on a specific type of road surface or with a specific type of tire. This paper presents a method of determining the rolling resistance of the vehicle when it is running (online) using state observation techniques based on the models of vehicle dynamics. The process of determining rolling resistance is simulated on Matlab-Simulink environment. The simulation results show that this method allows determining rolling resistance in both cases when the car goes straight car or turns around.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn