Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,775,943

  Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ quản lý giảng dạy & học tập trực tuyến (Learning Management System – LMS)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: Đ2013-02-78-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn