Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,745,716

[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá mức độ đáp ứng năng lực nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phan Thị Yến. Thành viên: Đặng Vinh; Phan Minh Tiến. Mã số: T2020-05-04. Năm: 2021. (Aug 24 2020 12:41AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC CỦA SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KHU KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Yến. Mã số: B2017-ĐN05-13. Năm: 2019. (Mar 2 2020 9:30AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Biện pháp quản lý Chất lượng đào tạo tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng theo mô hình Quản lý chất lượng toàn diện (TQM). Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Yến. Mã số: T2015-05-25. Năm: 2015. (Dec 4 2015 9:29AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sản phẩm và năng lực đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN ở các cơ quan doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Yến. Mã số: DD2013-05-30 BS. Năm: 2014. (Nov 28 2014 7:49PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nhu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn đào tạo từ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng trong doanh nghiệp FDI tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phan Thị Yến. Mã số: DD2012-05-16. Năm: 2012. (Dec 25 2012 10:40PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá nhu cầu sử dụng sinh viên ngành Quốc tế học nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo gắn liền với thực tế. Chủ nhiệm: Phan Thị Yến. Thành viên: TS. Lê Viết Dũng, ThS. Huỳnh Ngọc Mai Kha, CN. Ngô Nguyễn Hồng Tuyến. Mã số: D2011-05-07. Năm: 2011. (Feb 8 2012 9:32AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn