Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 92,013,059

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUỐC TẾ HỌC. Tác giả: Phan Thị Yến. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-3437 Số 123 (3.2020). Trang: 31-38. Năm 2020. (May 17 2020 9:48PM)
[2]Bài báo: Mô hình đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học tại Việt Nam. Tác giả: Phan Thị Yến - Đinh Thị Kim Thoa. Tạp chi Giáo dục. Số: 436 (Kì 2 -8/2018). Trang: 21-28. Năm 2018. (Aug 27 2018 10:39AM)
[3]Bài báo: Mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục AUN và mối quan hệ với mô hình đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Tác giả: Phan Thị Yến. Tạp chí Giáo dục. Số: 400. Trang: 20-24. Năm 2017. (Jun 18 2017 10:45PM)
[4]Bài báo: Quản lý chất lượng tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Đặng Vinh; Phan Thị Yến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 58-62. Năm 2016. (Apr 26 2016 11:07AM)
[5]Bài báo: Sự phát triển của nghệ thuật điêu khắc đá tại làng đá Non Nước - thành phố Đà Nẵng từ giữa thế kỷ XIX cho đến nay. Tác giả: ThS. Phan Thị Yến. Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật. Số: 17/2016. Trang: 44-50. Năm 2016. (Jun 16 2016 10:21PM)
[6]Bài báo: Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng gắn với sự phát triển ngành Du lịch - Dịch vụ tại Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Yến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 45. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[7]Bài báo: Quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng theo mô hình ISO 9001: Cơ hội và Thách thức. Tác giả: NCS. Đặng Vinh, ThS. Phan Thị Yến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 23-27. Năm 2014. (Oct 16 2014 5:59AM)
[8]Bài báo: Các yếu tố tác động đến chất lượng học tập các học phần chuyên ngành của sinh viên ngành Quốc tế học Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Tác giả: Phan Thị Yến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4 (77). 2014. Trang: 85-89. Năm 2014.
(Jul 5 2014 4:48PM)
[9]Bài báo: CÁC GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NÉT ĐỘC ĐÁO VĂN HÓA CỦA NGƯỜI CHĂM Ở TỈNH NINH THUẬN. Tác giả: Phan Thị Yến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (79). 2014. Trang: 90-95. Năm 2014. (Jul 5 2014 4:50PM)
[10]Bài báo: Nhu cầu và triển vọng nghề nghiệp đối với sinh viên đối với sinh viên ngành Quốc tế học Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Yến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 67-71. Năm 2013. (Jul 15 2013 9:14AM)
[11]Bài báo: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Huyền - Phan Thị Yến. Kỷ yếu SV NCKH
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2012. Trang: 109-115. Năm 2012.
(Dec 3 2013 9:32PM)
[12]Bài báo: NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VỀ VẤN ĐỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG. Tác giả: Hồ Thị Thanh Tuyền, Trương Tấn Minh, Nguyễn Linh Châu - Phan Thị Yến
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Kỷ yếu SV NCKH
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 2012. Trang: 97-103. Năm 2012.
(Dec 3 2013 9:28PM)
[13]Bài báo: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Phan Hoài Thương, Nguyễn Thị Thu Hiền- Phan Thị Yến. Kỷ yếu SV NCKH
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2012. Trang: 103-109. Năm 2012.
(Dec 3 2013 9:30PM)
[14]Bài báo: Nhân lực Ngoại ngữ trong các doanh nghiệp FDI tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Yến
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60).2012. Trang: 85-90. Năm 2012. (Dec 25 2012 10:38PM)
[15]Bài báo: GẮN NHU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VỚI VIỆC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ HỌC. Tác giả: Phan Thị Yến. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 4[53]. Trang: 152-158. Năm 2012. (Jun 23 2012 10:50AM)
[16]Tham luận: Bàn về vấn đề việc làm của sinh viên ngành Quốc tế học. Tác giả: Phan Thị Yến. Hội thảo Khoa học, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN. Trang: 23-29. Năm 2011. (Feb 8 2012 10:58AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Promote Connections Central Key Economic Zone Aim to Increase Foreign Direct Investment (FDI) into Danang City. Authors: TS. Dang Vinh - Phan Thi Yen. International Journal of Multidisciplinary and Current Educational Research (IJMCER). No: ISSN: 2581-7027. Pages: 180-185. Year 2022. (Feb 1 2022 7:17AM)
[2]Article: QUALITY ASSURANCE OF INTERNATIONAL STUDIES PROGRAM ASSOCIATED WITH OUTPUT COMPETENCY ASSESSMENT OF INTERNATIONAL STUDIES GRADUATES IN VIETNAM. Authors: Phan Thi Yen - Dang Vinh. Warsaw, Poland. No: ISBN: 978-625-7720-53-3. Pages: 110-125. Year 2021. (Aug 25 2021 8:42PM)
[3]Article: ASSESSMENT OF OUTPUT COMPETENCY OF INTERNATIONAL STUDIES GRADUATES IN VIETNAM: SOLUTIONS FOR TRAINING PROGRAM DEVELOPMENT. Authors: Phan Thi Yen - Dang Vinh. Asian Scholars Network International Conference. No: e-ISBN: 978-967-2476-23-8. Pages: 30-46. Year 2021. (Jul 10 2021 11:53AM)
[4]Article: IMPACTS OF COMPETENCY OUTCOME ASSESSMENT ON ORIENTAL STUDIES UNDERGRADUATE TRAINING PROGRAM DEVELOPMENT. Authors: Phan Thi Yen; Le Thi Phuong Loan; Nguyen Thi Thanh Nhan. LATIN AMERICAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MEXICO. No: ISBN: 978-625-7464-58-1. Pages: 345-353. Year 2021. (Dec 13 2021 4:30PM)
[5]Article: QUALITY ASSURANCE OF INTERNATIONAL STUDIES PROGRAM ASSOCIATED WITH OUTPUT COMPETENCY ASSESSMENT OF INTERNATIONAL STUDIES GRADUATES IN VIETNAM. Authors: Phan Thi Yen - Dang Vinh. New York, USA. No: ISBN: 978-1-955094-13-9. Pages: 227. Year 2021. (Aug 15 2021 8:20AM)
[6]Article: OUTPUT COMPETENCY ASSESSMENT OF INTERNATIONAL STUDIES GRADUATES IN VIETNAM. Authors: Phan Thi Yen - Dang Vinh. Kuching, Sarawak, Malaysia. No: eISBN 978-967-2426-18-9. Pages: 25-37. Year 2020. (Oct 24 2020 5:18PM)
[7]Article: PROFESSIONAL COMPETENCY ASSESSMENT OF INTERNATIONAL STUDIES GRADUATES IN VIETNAM. Authors: Phan Thi Yen - Dang Vinh. Langkawi International Conference on Multi-Disciplinary Research (LICM2020) Malaysia. No: ISBN: 978-967-17937-3-2. Pages: 78-93. Year 2020. (Jul 5 2020 4:40PM)
[8]Article: Competency of students graduating from Department of English and Departrment of International Studies, University of Foreign Languages Studies, the University of Danang, Vietnam. Authors: Phan Thi Yen - Pham Thi To Nhu. “2nd International Conference on Social Sciences, Humanities and Technology” tại Malaysia. No: ISBN 978-967-15744-0-9. Pages: 280-284. Year 2018. (Aug 27 2018 10:45AM)
[9]Article: COMPETENCY OF STUDENTS GRADUATING FROM DEPARTMENT OF ENGLISH AND DEPARTMENT OF INTERNATIONAL STUDIES, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES STUDIES, THE UNIVERSITY OF DANANG, VIETNAM. Authors: Phan Thi Yen - Pham Thi To Nhu. International Journal of Humanities, Philosophy, Language. No: 1(3). Pages: 48-59. Year 2018. (Oct 6 2018 7:19AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn