Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,166,369

 Construction de dictionnaires reliant le français à des langues des pays de la francophonie :l'exemple du FEV pour le Vietnamien
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Huy KhánhGeorges FafiotteChristian Boitet
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà NẵngHội thảo RIVF’05 (Recherche, Innovation & Vision du Futur), Đại học Cần Thơ 21-24/02/2005 (; Số: 1 [4/2005];Từ->đến trang: 186-190;Năm: 2005
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Cet article présente une méthode générique de construction semi-automatique de dictionnaires multilingues et multicibles parallèles, avec application particulière au dictionnaire d'usage français-vietnamien “via l'anglais” par ajout automatique et vérification linguistique des locutions équivalentes en vietnamien. Le résultat de ce travail a donné une première version opérationnelle.
ABSTRACT
We present in this paper a generic method of semiautomatic construction of multilingual and parallel multitargets dictionaries, with particular application to the usage dictionary French-Vietnamese “via the English” by automatic addition and linguistic verification of the equivalents expressions in the Vietnamese Language. The result of this work gave a first operational version.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn