Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,693

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Lexicon for Asian and French languages, “Jeux de Mots”, Papillon project (STIC-Asie). Chủ nhiệm: Christian BOITET. Thành viên: Mathieu Mangeot National Institute of Informatics (NII), Tokyo, Japan Gilles Sérasset GETA, CLIPS, IMAG, Grenoble cedex, France Phan Huy Khánh. Mã số: NLP1118813. Năm: 2009. (Dec 30 2010 8:11PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng phương pháp suy diễn hệ chuyên gia xây dựng công cụ trợ giúp kiểm lỗi chính tả từ ngữ Hán-Việt. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Thành viên: . Mã số: B2006-ĐN02-15. Năm: 2008. (Dec 30 2010 8:11PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tích hợp phát triển các giải pháp xây dựng, khai thác và ứng dụng các kho ngữ liệu tiếng Việt-Kinh và tiếng Việt thiểu số. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Mã số: 203706. Năm: 2008. (Jan 9 2011 8:53PM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng và phát triển ứng dụng phần mềm từ điển Việt-Chăm và Chăm-Việt. Chủ nhiệm: Trần Xuân Dũng. Mã số: 21-06-KHCNNT. Năm: 2008. (Dec 30 2010 8:13PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng trang web cho ngành đào tạo Kỹ sư Tin học tăng cường tiếng Pháp. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Thành viên: . Mã số: T05-15-90. Năm: 2006. (Dec 30 2010 8:10PM)
[6] Đề tài cấp Nhà nước: Dự án VTH-Fra.Dial: xây dựng và khai thác CSDL đàm thoại song ngữ Việt-Pháp trong một lĩnh vực xác định (Production et mise-en ligne de corpus de dialogues oraux spontanés bilingues, sur domaines finalisés en vietnamien-français). Chủ nhiệm: Georges FAFIOTTE. Mã số: ARCUS-0509. Năm: 2005. (Dec 30 2010 8:07PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đa ngữ hoá các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên, sử dụng cơ sở dữ liệu từ vựng Pháp-Anh-Việt trong tiếp cận dịch tự động tiếng Việt sang liên ngữ UNL. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Thành viên: . Mã số: 220204. Năm: 2005. (Dec 30 2010 8:09PM)
[8] Đề tài cấp Nhà nước: FEV : xây dựng từ điển đa ngữ Pháp-Anh-Việt (Réalisation d'un dictionnaire d'usage et d'une base terminologique par acceptions informatisés français-vietnamien via l'anglais). Chủ nhiệm: Christian BOITET. Mã số: NLP30ju02. Năm: 2005. (Dec 30 2010 10:28AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống trợ giúp giảng dạy và học tập môn Tin học lý thuyết. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Thành viên: . Mã số: B2003-15-32. Năm: 2004. (Dec 30 2010 8:08PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Thiết kế hệ thống khai thác cơ sở dữ liệu từ vựng đa ngữ Pháp-Anh-Việt. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Mã số: B2001-15-04 . Năm: 2002. (Dec 30 2010 8:03PM)
[11] Đề tài cấp Bộ: Thiết kế cơ sở dữ liệu từ vựng và từ điển Pháp-Anh- Việt dựa theo nghĩa trong bước đầu tiếp cận nghiên cứu dịch tự động Anh-Việt và Pháp-Việt. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Mã số: 220201. Năm: 2002. (Dec 30 2010 8:05PM)
[12] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Thiết kế cơ sở dữ liệu từ vựng tiếng Việt có cấu trúc phục vụ xử lý ngôn ngữ. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Thành viên: . Mã số: B96-15-TĐ-03. Năm: 1999. (Dec 30 2010 8:01PM)
[13] Đề tài cấp Bộ: Mở ngành đào tạo kỹ sư Tin học tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Phan Huy Khánh. Mã số: B93-03-21. Năm: 1995. (Dec 30 2010 10:13AM)
[14] Đề tài cấp Nhà nước: MULTILEX - Xây dựng ngữ vựng chuẩn hóa đa năng trên các ngôn ngữ châu Âu (A Multi-Functional Standardised Lexicon for European Community Languages). Chủ nhiệm: Christian BOITET. Thành viên: Hội đồng NCKH châu Âu : Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha chủ trì
Tác giả tham gia trong nhóm GETA-IMAG, INPGrenoble, CH Pháp.
Mã số: ESPRIT Multilex-5304. Năm: 1992.
(Dec 30 2010 10:00AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn