Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,171,053

 Using Unicode in Encoding the Vietnamese Ethnic Minority Languages, Applying for the EDe Language
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Vilavong Souksan, Phan Huy Khánh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Knowledge and Systems Engineering. Proceeding of The Fouth International Conference on Knowledge and System Engineering, Springer, KSE 2013, HaNoi, Oct2013; Số: Volume 244;Từ->đến trang: 137-148;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In the document processing domain, encoding characters, designing fonts, building typing tool from a keyboard and displaying the characters on the screen is indispensable problems in the Computer Science. For the Vietnamese document processing, there are early many different typing tools for accented characters, using different fonts with one or two bytes in encoding method, and now mostly use Unicode. However, among the 55 Vietnamese ethnic groups, only 24 languages have own writing systems and some languages have typing tools in the computer, thereby, there is no unified solution for encoding and fonts used. The solution of this typing tools is only locally, mainly using the fonts built-in percussion, difficult to work. In this paper, we proposes a general solution using Unicode in encoding the Vietnamese minority languages using Latin characters, applying for the EDe Language. From that we can type the ethnic language text in multilingual environment using Unicode fonts and the common Vietnamese typing tool such as Vietkey, Unikey, etc…. Based on the results of using Unicode in encoding EDe language, we continue to expand for solving problems of text typing on computers with any ethnic language that has the Latin characters. This paper will also be the basis for our proposal to the competent authorities who unity the using Unicode fonts in the ethnic language text in general and EDe text in particular.http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-02741-8_13#page-1
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
In the document processing domain, encoding characters, designing fonts, building typing tool from a keyboard and displaying the characters on the screen is indispensable problems in the Computer Science. For the Vietnamese document processing, there are early many different typing tools for accented characters, using different fonts with one or two bytes in encoding method, and now mostly use Unicode. However, among the 55 Vietnamese ethnic groups, only 24 languages have own writing systems and some languages have typing tools in the computer, thereby, there is no unified solution for encoding and fonts used. The solution of this typing tools is only locally, mainly using the fonts built-in percussion, difficult to work. In this paper, we proposes a general solution using Unicode in encoding the Vietnamese minority languages using Latin characters, applying for the EDe Language. From that we can type the ethnic language text in multilingual environment using Unicode fonts and the common Vietnamese typing tool such as Vietkey, Unikey, etc…. Based on the results of using Unicode in encoding EDe language, we continue to expand for solving problems of text typing on computers with any ethnic language that has the Latin characters. This paper will also be the basis for our proposal to the competent authorities who unity the using Unicode fonts in the ethnic language text in general and EDe text in particular.http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-02741-8_13#page-1
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn