Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,172,693

 ÁP DỤNG YẾU TỐ TIỀN GIẢ ĐỊNH TIẾNG VIỆT VÀ LÔGIC VỊ TỪ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẶT CÂU HỎI TỰ ĐỘNG
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Huy Khánh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG; Số: KỲ 2 THÁNG 3/2014;Từ->đến trang: 32-38;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các hệ thống hỏi-đáp tự động có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Tuy nhiên trong hầu hết các hệ thống này, việc giao tiếp phụ thuộc vào câu hỏi do người sử dụng (NSD) đề xuất trước, có rất ít các hệ thống tự động đặt câu hỏi trước cho NSD, kể cả cho tiếng Việt. Trong các hệ thống như vậy, máy tính hiểu được, đánh giá được các tình huống của câu chuyện, chủ động đặt câu hỏi khi bắt đầu giao tiếp với NSD. Bài báo đề xuất giải pháp sử dụng yếu tố tiền giả định và lôgic vị từ, xây dựng hệ thống tự động đặt câu hỏi từ một văn bản đã cho. Từ hướng tiếp cận này, có thể tạo ra nhiều ứng dụng linh hoạt khác nhau, liên quan đến ngôn ngữ học, ngữ dụng học… Bài báo minh hoạ kết quả xây dựng một trò chơi “đọc-hiểu” phục vụ các đối tượng học sinh phổ thông, một mặt giúp củng cố kỹ năng ngữ văn tiếng Việt, một mặt bổ sung kiến thức mang tính giáo dục cao.
ABSTRACT
In the field of Natural Language Processing (NLP) of Artificial Intelligence, the Automated Question Answering Systems, Chatterbot Systems (QA) have the high scientific and practical significance. However, in this systems, the home-machine communication depends on the questions asked by the user suggested earlier, there are very few Automatic Questions Generating System (AQGS) posing questions before, especially not yet for Vietnamese language. In such systems, computers understand the story, assess the situation when communicating with the users. This paper proposed a solution using Vietnamese presuppositions factor and predicate logic, building a AQGS from a raw text corpus has been prepared in advance. From this approach, it is possible to create many different applications flexible, give the opportunity to apply the knowledge related to Linguistics, Pragmatics, Cognitive Linguistics... in natural language processing, particularly in Vietnamese Language Processing. This paper illustrates the results by building a interesting “reading-understanding” game serve chidren in high school, on the one hand to strength in Vietnamese language literature skills, an additional hand to enhance the high educational value.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn