Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,365

 Tách từ tiếng Lào sử dụng kho ngữ vựng kết hợp với các đặc trưng ngữ pháp tiếng Lào
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vilavong SouksanPhan Huy Khánh.
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần thứ XVI, Đà Nẵng 14-16/11/2013.; Số: 14-16/11/2013;Từ->đến trang: 61-68;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ các kết quả ứng dụng công nghệ thông tin ở nước Lào cho đến nay và đánh giá các phương pháp tách từ trong văn bản ứng dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên nói chung, trong xử lý tin học tiếng Lào nói riêng, bài báo đề xuất giải pháp tách từ tiếng Lào sử dụng kho ngữ vựng kết hợp với các đặc trưng của ngữ pháp tiếng Lào. Ý tưởng chính của giải pháp là nhận diện từ mới nhờ điểm bắt đầu và cách kết thúc của từ đứng trước theo các đặc trưng cấu tạo từ trên cơ sở tham vấn kho ngữ vựng (Lexical DataBase), sau đó dùng phương pháp so khớp tối đa MMS (Maximum Matching Segmentation) để tách từ trong văn bản. Qua các thử nghiệm, kết quả nhận được đạt độ chính xác cao hơn các phương pháp tách từ tiếng Lào đã công bố trước đây.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
This paper proposed a new method for Laos words segmentation (LWS) using a Laotian lexical database (LLDB) in combination with the grammar characteristic of Laos Language. The main idea of the solution is to identify new words through the beginning and the ending of Laos words in checking the LLDB, then use the maximum matching segmentation (MMS) method. Through the test, the results has higher precision for the method exclusively from Laotian previously announced. This solution thus give a opportunity for the Lao language processing, in natural language processing in general.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn