Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,775,770

 FEV : xây dựng từ điển đa ngữ Pháp-Anh-Việt (Réalisation d'un dictionnaire d'usage et d'une base terminologique par acceptions informatisés français-vietnamien via l'anglais)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Christian BOITET; Thành viên:  
Số: NLP30ju02 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

Hợp tác quốc tế.

Đơn vị chủ trì : GETA-CLIPS,IMAG, UJF, CH Pháp

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

Các bài báo đã được đăng :
 • Phan Huy Khánh.Hợp tác xây dựng từ điển đa ngữ Papillon : vấn đề cập nhật dữ liệu tiếng Việt, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học QG Lần hai ICT.rda’2004 HàNội, 2004.
 • Phan Huy Khánh,Ch.Boitet& G. Fafiotte.Construction de dictionnaires reliant le français à des langues des pays de la francophonie : l'exemple du FEV pour le vietnamien, Hội thảo RIVF’05 (Recherche, Innovation & Vision du Futur), Đại học Cần Thơ 21-24/02/2005 (cùng viết với) , tr.186-190. web: http://pistou.imag.fr/teams/show/8
 • Võ Trung Hùng, Phan Huy Khánh, Christian Boitet. Une composition de solution génériques pour créer le dictionnaire FEV et importer le vietnamien dans Papillon. MOTS, TERMES ET CONTEXTES, Actes des septìemes journées scientifiques du réseau de chercheurs. Bruxelles, Belgique, tr. 199-212, 8-10/09/2005.
 • © Đại học Đà Nẵng
   
   
  Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn