Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,590,249

 Dự án VTH-Fra.Dial: xây dựng và khai thác CSDL đàm thoại song ngữ Việt-Pháp trong một lĩnh vực xác định (Production et mise-en ligne de corpus de dialogues oraux spontanés bilingues, sur domaines finalisés en vietnamien-français)
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Georges FAFIOTTE; Thành viên:  Phan Huy Khánh
Số: ARCUS-0509 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Tự nhiên

http://www.ltt.auf.org/

http://www-clips.imag.fr/annuaire/annuaire.php?nom=FAFIOTTE&prenom=Georges&equipe=GETA

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn