Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,591,002

 Xây dựng trang web cho ngành đào tạo Kỹ sư Tin học tăng cường tiếng Pháp
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  Phan Huy Khánh; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: T05-15-90 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn