Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,091

 Ứng dụng phương pháp suy diễn hệ chuyên gia xây dựng công cụ trợ giúp kiểm lỗi chính tả từ ngữ Hán-Việt
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: B2006-ĐN02-15 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn