Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,058

 Xây dựng và phát triển ứng dụng phần mềm từ điển Việt-Chăm và Chăm-Việt
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Trần Xuân Dũng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Phan Huy Khánh
Số: 21-06-KHCNNT ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Tự nhiên

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn