Phan Trần Đăng Khoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,370

 
Mục này được 25042 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Trần Đăng Khoa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/08/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vô tuyến điện tử; Tại: Tula State University
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông; Tại: Tula State University
Dạy CN: Điện tử - Viễn thông
Lĩnh vực NC: Xử lý ảnh, Thị giác máy tính, Học máy
Ngoại ngữ: Anh, Nga
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 4/2020: Phó trưởng khoa, Khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Từ 2015: Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
2010-2014: Nghiên cứu sinh tại Tula State University, LB Nga
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác. Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023. (Nov 24 2020 8:27PM)
[2] Đề tài Khác: Phân loại cỏ dại sử dụng kỹ thuật học sâu trong nông nghiệp chính xác (Murata Science Foundation). Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Huỳnh Thanh Tùng, Vũ Vân Thanh. Mã số: T2020-02-05MSF. Năm: 2021. (Nov 24 2020 8:10PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Khử nhiễu ảnh dựa trên phương pháp biến phân. Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Đình Khôi, Vũ Vân Thanh. Mã số: T2019. Năm: 2020. (May 17 2019 9:53AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu một số thuật toán xử lý ảnh toàn phương ứng dụng trong kỹ thuật định vị và lập bản đồ. Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Phạm Công Thắng, Huỳnh Thanh Tùng, Vũ Vân Thanh. Mã số: B2018-ĐN02-43. Năm: 2020. (Aug 16 2018 4:21PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế thiết bị đo nhịp tim từ xa sử dụng camera. Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh. Mã số: T2016-02-21. Năm: 2016. (Jan 4 2017 11:09AM)
[6] Đề tài Khác: High-precision optoelectronic measurement systems for spatial and angular localization . Chủ nhiệm: Yevgeny Makaretsky. Thành viên: Khoa T.D. Phan, Aleksandr Ovchinnikov. Mã số: 02.740.11.0558. Năm: 2013. (Mar 13 2016 9:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Robot nhổ cỏ tự động dựa trên phân tích hình ảnh sử dụng mô hình học sâu. Tác giả: Phan Trần Đăng Khoa, Từ Phương Nguyên, Đỗ Tuấn Sơn, Nguyễn Quang Hiếu, Vũ Vân Thanh. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 19(3). Trang: 1-6. Năm 2021. (Apr 21 2021 8:38PM)
[2]Bài báo: Mô hình khử nhiễu ảnh dựa trên mạng CNN sâu và kết nối nhảy. Tác giả: Từ Phương Nguyên, Đỗ Tuấn Sơn, Phan Trần Đăng Khoa*. The 10th Conference on Information Technology and Its Applications (CITA 2021). Số: 1. Trang: 1-10. Năm 2021. (May 18 2021 10:38AM)
[3]Bài báo: Mô hình khử nhiễu ảnh dựa trên tổng biến phân thích nghi. Tác giả: Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8(5.1). Trang: 38-41. Năm 2020. (Mar 10 2020 4:10PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các mô hình phân loại văn bản để xây dựng chatbot tư vấn tuyển sinh. Tác giả: Nguyễn Trí Bằng, Phan Trần Đăng Khoa, Tôn Quang Hoàng Nguyên. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 18(7). Trang: 40-46. Năm 2020. (Jan 20 2021 9:20PM)
[5]Bài báo: Phân loại luồng dữ liệu mạng sử dụng mạng nơ-ron. Tác giả: Trần Văn Líc; Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ. Số: 17(5). Năm 2019. (Mar 5 2020 7:59AM)
[6]Bài báo: A Survey of Communication Protocols and Cloud Services for IoT Systems. Tác giả: Thanh Van Vu, Nguyen Ngoc Huong, Phan Tran Dang Khoa. Journal of Science and Technology. Issue on Information and Communications Technology. Số: 17(12.2). Năm 2019. (Mar 5 2020 8:02AM)
[7]Bài báo: A Non-contact Wrist-based Heart Rate Measurement Method. Tác giả: Phan Tran Dang Khoa. Journal of Science and Technology - The University of Danang. Số: 11(108). Trang: 94-97. Năm 2016. (Nov 21 2016 4:52PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A multi-stage algorithm for image denoising based on PCA and adaptive TV-regularization. Authors: Tran Dang Khoa Phan. Cybernetics and Physics. No: 10(2). Year 2021. (Jul 4 2021 11:52AM)
[2]Article: A weighted total variation based image denoising model using mean curvature. Authors: Phan Tran Dang Khoa. Optik: International Journal for Light and Electron Optics. No: 217. Pages: 1-12. Year 2020. (May 13 2020 10:48AM)
[3]Article: A Space-Variant Nonlinear Algorithm for Denoising Omnidirectional Images Corrupted by Poisson Noise. Authors: Phan Tran Dang Khoa, Tran Thi Hoang Yen. IEEE Signal Processing Letters. No: 27. Pages: 535 - 539. Year 2020. (Mar 5 2020 7:52AM)
[4]Article: An adaptive algorithm for restoring image corrupted by mixed noise. Authors: Pham Cong Thang, Tran Thi Thu Thao, Phan Tran Dang Khoa, Dinh Viet Sang, Pham Minh Tuan, Nguyen Minh Hieu. Cybernetics and Physics. No: 8(2). Pages: 73-82. Year 2019. (Mar 5 2020 7:56AM)
[5]Article: A Triangle Mesh Based Corner Detection Algorithm for Catadioptric Images. Authors: Khoa T.D. Phan. Imaging Science Journal. No: 66(4). Pages: 220-230. Year 2018. (Nov 7 2017 6:06PM)
[6]Article: A Robust Heart Rate Measurement in Video. Authors: Khoa T.D. Phan, Trung Q. Tran. Proceedings of ICATEC 2016. No: 1. Pages: 49-52. Year 2016. (Sep 19 2016 2:18PM)
[7]Article: Bearing-only Simultaneous Localization and Mapping using Omnidirectional Camera. Authors: Khoa T.D. Phan, Aleksandr Ovchinnikov. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer. No: 341. Pages: 107-121. Year 2015. (Mar 8 2016 9:06AM)
[8]Article: Navigation parameters estimation for mobile robots using catadioptric cameras. Authors: Khoa T.D. Phan, Ovchinnikov A.V.. Известия вузов. Электроника. No: 20(1). Pages: 91-99. Year 2014. (Mar 8 2016 9:19AM)
[9]Article: Mobile Robot Localization using Omnidirectional Camera. Authors: Khoa T.D. Phan, Aleksandr Ovchinnikov. The 23-rd International Conference on Computer Graphics and Vision. No: 1. Pages: 122-126. Year 2013. (Mar 8 2016 9:12AM)
[10]Article: Geometric Calibration of Catadioptric Cameras. Authors: Khoa T.D. Phan. Известия ТулГУ. Технические науки. No: 7(2). Pages: 141-151. Year 2013. (Mar 13 2016 8:36PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 27 2021 9:36PM)
[1]Cơ sở Kỹ thuật số Chủ biên: Huỳnh Việt Thắng. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Phòng, Huỳnh Thanh Tùng, Phan Trần Đăng Khoa. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2020.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Vũ Vân Thanh
Đề tài: Hệ thống canh tác chính xác dự trên Robot, AI và IoT

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[2]Trần Văn Líc
Đề tài: Phân luồng dữ liệu Internet sử dụng mạng nơ-ron

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[3]Vũ Đình Khôi
Đề tài: Nghiên cứu thuật toán khử nhiễu ảnh dựa trên phương pháp biến phân

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Võ Thành Văn
Đề tài: Thiết kế và thực thi lõi IP phân luồng dữ liệu trên FPGA

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
[2] Giải A Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công nghệ Tiềm năng" năm học 2019-2020. Số: 2645/QĐ-ĐHBK. Năm: 2020.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lý ảnh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Đại học  Khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Thị giác máy tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Cao học  Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Vật liệu điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Đại học  Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Lý thuyết mạch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Đại học  Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Kỹ thuật điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Cấu kiện điện tử
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2015 Đại học  Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn