Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,690,208

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình khử nhiễu ảnh dựa trên tổng biến phân thích nghi. Tác giả: Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: x. Năm 2020. (Mar 10 2020 4:10PM)
[2]Bài báo: Phân loại luồng dữ liệu mạng sử dụng mạng nơ-ron. Tác giả: Trần Văn Líc; Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ. Số: 17(5). Năm 2019. (Mar 5 2020 7:59AM)
[3]Bài báo: A Survey of Communication Protocols and Cloud Services for IoT Systems. Tác giả: Thanh Van Vu, Nguyen Ngoc Huong, Phan Tran Dang Khoa. Journal of Science and Technology. Issue on Information and Communications Technology. Số: 17(12.2). Năm 2019. (Mar 5 2020 8:02AM)
[4]Bài báo: A Non-contact Wrist-based Heart Rate Measurement Method. Tác giả: Phan Tran Dang Khoa. Journal of Science and Technology - The University of Danang. Số: 11(108). Trang: 94-97. Năm 2016. (Nov 21 2016 4:52PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A weighted total variation based image denoising model using mean curvature. Authors: Phan Tran Dang Khoa. Optik: International Journal for Light and Electron Optics. No: x. Pages: x-x. Year 2020. (May 13 2020 10:48AM)
[2]Article: A Space-Variant Nonlinear Algorithm for Denoising Omnidirectional Images Corrupted by Poisson Noise. Authors: Phan Tran Dang Khoa, Tran Thi Hoang Yen. IEEE Signal Processing Letters. No: 27. Pages: 535 - 539. Year 2020. (Mar 5 2020 7:52AM)
[3]Article: An adaptive algorithm for restoring image corrupted by mixed noise. Authors: Pham Cong Thang, Tran Thi Thu Thao, Phan Tran Dang Khoa, Dinh Viet Sang, Pham Minh Tuan, Nguyen Minh Hieu. Cybernetics and Physics. No: 8(2). Pages: 73-82. Year 2019. (Mar 5 2020 7:56AM)
[4]Article: A Triangle Mesh Based Corner Detection Algorithm for Catadioptric Images. Authors: Khoa T.D. Phan. Imaging Science Journal. No: 66(4). Pages: 220-230. Year 2018. (Nov 7 2017 6:06PM)
[5]Article: A Robust Heart Rate Measurement in Video. Authors: Khoa T.D. Phan, Trung Q. Tran. Proceedings of ICATEC 2016. No: 1. Pages: 49-52. Year 2016. (Sep 19 2016 2:18PM)
[6]Article: Bearing-only Simultaneous Localization and Mapping using Omnidirectional Camera. Authors: Khoa T.D. Phan, Aleksandr Ovchinnikov. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer. No: 341. Pages: 107-121. Year 2015. (Mar 8 2016 9:06AM)
[7]Article: Navigation parameters estimation for mobile robots using catadioptric cameras. Authors: Khoa T.D. Phan, Ovchinnikov A.V.. Известия вузов. Электроника. No: 20(1). Pages: 91-99. Year 2014. (Mar 8 2016 9:19AM)
[8]Article: Geometric Calibration of Catadioptric Cameras. Authors: Khoa T.D. Phan. Известия ТулГУ. Технические науки. No: 7(2). Pages: 141-151. Year 2013. (Mar 13 2016 8:36PM)
[9]Article: Mobile Robot Localization using Omnidirectional Camera. Authors: Khoa T.D. Phan, Aleksandr Ovchinnikov. The 23-rd International Conference on Computer Graphics and Vision. No: 1. Pages: 122-126. Year 2013. (Mar 8 2016 9:12AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn