Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,511,600

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: A Non-contact Wrist-based Heart Rate Measurement Method. Tác giả: Phan Tran Dang Khoa. Journal of Science and Technology - The University of Danang. Số: 11(108). Trang: 94-97. Năm 2016. (Nov 21 2016 4:52PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Triangle Mesh Based Corner Detection Algorithm for Catadioptric Images. Authors: Khoa T.D. Phan. Imaging Science Journal. No: 66(4). Pages: 220-230. Year 2018. (Nov 7 2017 6:06PM)
[2]Article: A Robust Heart Rate Measurement in Video. Authors: Khoa T.D. Phan, Trung Q. Tran. Proceedings of ICATEC 2016. No: 1. Pages: 49-52. Year 2016. (Sep 19 2016 2:18PM)
[3]Article: Bearing-only Simultaneous Localization and Mapping using Omnidirectional Camera. Authors: Khoa T.D. Phan, Aleksandr Ovchinnikov. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer. No: 341. Pages: 107-121. Year 2015. (Mar 8 2016 9:06AM)
[4]Article: Navigation parameters estimation for mobile robots using catadioptric cameras. Authors: Khoa T.D. Phan, Ovchinnikov A.V.. Известия вузов. Электроника. No: 20(1). Pages: 91-99. Year 2014. (Mar 8 2016 9:19AM)
[5]Article: Geometric Calibration of Catadioptric Cameras. Authors: Khoa T.D. Phan. Известия ТулГУ. Технические науки. No: 7(2). Pages: 141-151. Year 2013. (Mar 13 2016 8:36PM)
[6]Article: Mobile Robot Localization using Omnidirectional Camera. Authors: Khoa T.D. Phan, Aleksandr Ovchinnikov. The 23-rd International Conference on Computer Graphics and Vision. No: 1. Pages: 122-126. Year 2013. (Mar 8 2016 9:12AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn