Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của vật liệu lai AgTCNQF/CuTCNQF
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Đức Mạnh*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 9, 2020;Từ->đến trang: 69;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vật liệu lai AgTCNQF/CuTCNQF đã được tổng hợp bằng phương pháp thay thế galvanic bằng cách nhúng miếng đồng có phủ lớp CuTCNQF vào trong dung dịch AgNO3. Sự thay đổi về cấu trúc và tính chất của vật liệu thu được ở những nồng độ dung dịch AgNO3 khác nhau đã được nghiên cứu. Các đặc trưng tính chất của vật liệu lai AgTCNQF/CuTCNQF đã được xác định bằng các phương pháp SEM, phổ IR và phổ XRD. Các kết quả đo được cho thấy AgTCNQF đã được tạo thành trên bề mặt vật liệu CuTCNQF. Không những thế, ở nồng độ AgNO3 cao, nano Ag cũng có mặt trong cấu trúc vật liệu. Tính chất xúc tác của các vật liệu được nghiên cứu trên hai hệ phản ứng oxi hoá khử [Fe(CN)6]3- và S2O32-; Cr2O72- và C2H5OH trong môi trường H2SO4 và cho thấy vật liệu này có hoạt tính xúc tác tốt đối với cả hai hệ phản ứng này. Đồng thời, hoạt tính xúc tác tăng khi vật liệu lai được tổng hợp với dung dịch AgNO3 có nồng độ càng cao.
ABSTRACT
– AgTCNQF/CuTCNQF hybrid materials are synthesized via galvanic replacement method by immersing the Cu foil covered with a CuTCNQF layer in AgNO3 solution. The dependence of the structure and property of the material on the concentration of AgNO3 solution is investigated. The hybrid materials are characterized using SEM, XRD and IR spectroscopy. It is shown that AgTCNQF is formed on the surface of CuTCNQF over the entire range of studied AgNO3 concentration. In addition, at high concentration of AgNO3, the formation of Ag nano particles can also be detected. The catalytic behavior of the hybrid materials is examined on two redox reactions, [Fe(CN)6]3- with S2O32-; Cr2O72- with C2H5OH in H2SO4, showing that their catalytic activity is high on both reactions and is enhanced with the increase of AgNO3 concentration.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn