Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hoá chất bảo vệ thực vật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Tổng hợp hữu cơ
Ngành: Hoá học
 2017 Sinh viên Đại học, Cao học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Hợp chất tạp chức và cao phân tử
Ngành: Hoá học
 2016 Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Hữu cơ 2, Các hợp chất có nhóm chức
Ngành: Hoá học
 2008 Sinh viên năm 2 các ngành CQM, CHP, CHD  Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[5]Hóa học hữu cơ
Ngành: Hoá học
 2008 Sinh viên Đại học Đại học Bách Khoa, Khoa Sinh-Môi trường Đại học Sư phạm  Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm
[6]Hữu cơ 1
Ngành: Hoá học
 2008 Sinh viên năm thứ 2 cử nhân đại học các ngành CQM, CHP, CHD  Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn