Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng của TCNQFn.. Chủ nhiệm: Trần Đức Mạnh. Thành viên: TS Võ Thắng Nguyên, Ths Mai Văn Bảy, ThS Đoàn Văn Dương, Đinh Thị Thương, TS Đinh Văn Tạc. Mã số: 2019-DN03-35. Năm: 2020. (Apr 2 2021 8:11AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tính chất và tổng hợp hợp chất mới từ TCNQFn (n= 1, 2). Chủ nhiệm: TS Võ Thắng Nguyên. Thành viên: Trần Đức Mạnh, Vũ Thị Duyên, Đoàn Văn Dương. Mã số: T2017-TD-03-02. Năm: 2018. (Sep 1 2020 11:35AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tổng hợp hợp chất dẫn điện từ Tetracyanuaquinondimetan (TCNQ). Chủ nhiệm: Trần Đức Mạnh. Thành viên: Võ Thắng Nguyên; Vũ Thị Duyên. Mã số: Đ2004-03-06. Năm: 2014. (Jun 9 2015 1:33PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các quá trình oxi hóa xúc tác quang hóa đồng thể và dị thể nitro benzen và 2,4-diclophenol trong môi trường nước sử dụng nguồn bức xạ UV. Chủ nhiệm: Bùi Xuân Vững. Thành viên: Trần Đức Mạnh; Võ Thắng Nguyên. Mã số: B2009-ĐN03-45. Năm: 2011. (Jun 9 2015 1:28PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thành phần, xác định cấu trúc một số hợp chất chính trong dịch chiết cây gai xanh. Chủ nhiệm: Trần Đức Mạnh. Thành viên: Nguyễn Đình Chương. Mã số: T2010-03-08. Năm: 2010. (Jun 9 2015 1:25PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phân lập một số hợp chất hóa học chính trong tinh dầu cây gai xanh. Chủ nhiệm: Trần Đức Mạnh. Thành viên: Võ Thắng Nguyên. Mã số: T2009-03-64. Năm: 2009. (Jun 9 2015 1:23PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn