Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu tổng hợp hợp chất dẫn điện từ Tetracyanuaquinondimetan (TCNQ)
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Trần Đức Mạnh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Võ Thắng Nguyên; Vũ Thị Duyên
Số: Đ2004-03-06 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Tự nhiên

walgreens prints coupons open free printable coupons


marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn