Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,565

 Psammon rotifers in Central Vietnam, with the descriptions of three new species (Rotifera: Monogononta)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trinh Dang Mau, Segers Hendrik, Sanoamuang La-orsri
Nơi đăng: Zootaxa; Số: 4018;Từ->đến trang: 249-265;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In order to address the dearth of information on Rotifera in Vietnam, and especially on rotifers inhabiting freshwater psammon in Southeast Asia, we collected and examined twenty-five hygropsammon samples from Bau Thiem Lake, Thua Thien Hue Province, central Vietnam. A total of eighty-nine species-level rotifer taxa were identified, belonging to 21 genera and 13 families. Of these, 48 taxa (54%) are new to Vietnam, including three species, Lecane climacoisHarring & Myers, 1926, Notommata cerberus (Gosse, 1886) and Trichocerca intermedia(Stenroos, 1898) that are new to the Orien- tal region, and three species, Lecane phapin. sp.,Lecane dorysimilis n. sp. and Trichocerca bauthiemensis n. sp. that are new to science. These, and some additional rare species are commented upon and illustrated. We estimated that the α-di- versity of psammon rotifers in Bau Thiem Lake may be as high as 99 (SD=8.4; Chao2) or 115 (Jacknife2) taxa. These results indicate a high potential of rotifer diversity in the hygropsammon at Bau Thiem Lake, central Vietnam.
ABSTRACT
In order to address the dearth of information on Rotifera in Vietnam, and especially on rotifers inhabiting freshwater psammon in Southeast Asia, we collected and examined twenty-five hygropsammon samples from Bau Thiem Lake, Thua Thien Hue Province, central Vietnam. A total of eighty-nine species-level rotifer taxa were identified, belonging to 21 genera and 13 families. Of these, 48 taxa (54%) are new to Vietnam, including three species, Lecane climacoisHarring & Myers, 1926, Notommata cerberus (Gosse, 1886) and Trichocerca intermedia(Stenroos, 1898) that are new to the Orien- tal region, and three species, Lecane phapi n. sp.,Lecane dorysimilis n. sp. and Trichocerca bauthiemensis n. sp. that are new to science. These, and some additional rare species are commented upon and illustrated. We estimated that the α-di- versity of psammon rotifers in Bau Thiem Lake may be as high as 99 (SD=8.4; Chao2) or 115 (Jacknife2) taxa. These results indicate a high potential of rotifer diversity in the hygropsammon at Bau Thiem Lake, central Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn