Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae). Tác giả: Trinh Dang Mau, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Nhung Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh. Academia Journal of Biology. Số: 41(1). Trang: 1-16. Năm 2019. (Mar 29 2019 2:05PM)
[2]Bài báo: ĐA DẠNG LOÀI LUÂN TRÙNG (ROTIFERA: MONOGONONTA) Ở ĐẢO LÝ SƠN VỚI MỘT GHI NHẬN MỚI CHO VIỆT NAM. Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Minh*; TS. Trịnh Đăng Mậu*; ThS. Trần Ngọc Sơn; TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 12.1, 2019. Trang: 43. Năm 2019. (Jan 6 2020 10:19AM)
[3]Bài báo: Hiện trạng chất lượng môi trường nước và mối tương quan với cấu trúc quần xã Trùng bánh xe ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Dương Quang Hưng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Trần Thị Tứ Ka, Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 30(04).2018. Trang: 20. Năm 2019. (May 13 2019 2:40PM)
[4]Bài báo: Effect of different nitrogen sources on growth of Arthrospira (spirulina) platensis. Tác giả: Phan Nhật Trường, Trần Thị Tường Vy, Phạm Thị Mỹ, Trịnh Đăng Mậu. Journal of Science The University of Danang - University of Science and Education. Số: 34. Trang: 66-72. Năm 2019. (Apr 22 2020 7:03AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae). Tác giả: TS. Trịnh Đăng Mậu*; Bùi Thanh Phi*; ThS. Trần Ngọc Sơn; PGS.TS. Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128).2018. Trang: 56. Năm 2018. (Sep 17 2018 2:15PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và natri acetat lên sự sinh trưởng, phát triển của vi tảo lục Heamatococcus pluvialis. Tác giả: Lê Vũ Khánh Trang, Trịnh Đăng Mậu*, Võ Châu Tuấn, Trần Ngọc Sơn. Proceeding of the 3rd national scientific conference on Biological research and teaching in Vietnam. Số: 3. Trang: 961-968. Năm 2018. (Mar 29 2019 2:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The effect of nutrients on the growth of microalgae Haematococcus lacustris (Girod-chantrans) Rostafinski 1875. Authors: Dang Mau TRINH, Thi Trang NGUYEN, Phuoc Kha NGUYEN, Nguyen Quynh Anh TRAN, Chau Tuan VO. International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology. No: 6(4). Pages: 17-23. Year 2019. (Apr 18 2019 5:58AM)
[2]Article: Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam. Authors: Mau Dang Trinh, Minh Van Vo, Anh Nguyen Quynh Tran, Huyen Thi Ngoc Le, Son Ngoc Tran. International Journal Aquatic Biology. No: 7(1). Pages: 38-44. Year 2019. (May 11 2019 9:08AM)
[3]Article: Description of Protosticta binhi sp. n. from the Central Highlands of Vietnam (Odonata: Zygoptera: Platystictidae). Authors: QT Phan, VQ To, D Mau Trinh, VK Dinh. International Journal of Odonatology. No: 22. Pages: 199-206. Year 2019. (Apr 22 2020 6:57AM)
[4]Article: A new rotifer species: Lecane langsenensis n. sp. (Rotifera: Monogononta) from Vietnam. Authors: Mau Trinh-Dang, Phan Doan Dang, Vo Van Minh. Zootaxa. No: 4615. Pages: 155–164. Year 2019. (Dec 29 2019 6:27AM)
[5]Article: Effect of Light Quality on the Growth of Microalgae Haematococcus lacustris. Authors: L. V. K. Trang, M. Trinh-Dang*, T. V. T. Nguyen, N. T. Trang, and N. T. Suong. Journal of Advances in Biology & Biotechnology. No: 19. Pages: 1-8. Year 2018. (Mar 29 2019 2:18PM)
[6]Article: Psammon rotifers in Central Vietnam, with the descriptions of three new species (Rotifera: Monogononta). Authors: Trinh Dang Mau, Segers Hendrik, Sanoamuang La-orsri. Zootaxa. No: 4018. Pages: 249-265. Year 2015. (Oct 4 2016 1:20PM)
[7]Article: Rotifers from Thuy Tien lake and Nhu Y river in central Vietnam, with a description of Ploesoma asiaticum new species (Rotifera: Monogononta). Authors: Trinh Dang, Mau; Segers, Hendrik; Sanoamuang, La-orsri. Journal of Limnology. No: 72. Pages: 376-386. Year 2013. (Oct 4 2016 12:04PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn