Trịnh Đăng Mậu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23985 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Đăng Mậu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/06/1986
Nơi sinh: Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An
Quê quán Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh học; Tại: Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Sinh Học; Tại: Khoa Sinh học, Đại học Khoa học, Viện đại học KhonKaen
Dạy CN: Sinh học sinh vật phù du, Đa dạng sinh học, Công nghệ sinh học tảo, Động vật phù du
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tham gia giảng dạy và công tác tại Bộ môn quản lý tài nguyên môi trường, khoa Sinh-Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng từ tháng 05 năm 2016.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đa dạng sinh học phân lớp giáp xác chân chèo (Copepoda) phục vụ cho đánh giá chất lượng nước ngầm tại một số khu vực tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Mã số: B2019-ĐN.. Năm: 2021. (Feb 26 2020 7:22AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dụng mô hình nuôi vi tảo Spirulina phù hợp với điều kiện khíhậu Đà Nẵng và tạo sản phẩm từ sinh khối. Chủ nhiệm: Trịnh Đăng Mâu. Thành viên: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Ngọc Sơn, Phạm Thị Mỹ, Nguyễn Minh Lý, Phan Nhật Trường . Mã số: DN2019-. Năm: 2021. (Feb 26 2020 7:16AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiệu quả xử lý kim loại nặng bằng vi tảo Chlorella vulgaris được phân lập từ nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Mã số: B2018-ĐN.. Năm: 2020. (Feb 26 2020 7:21AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống phân loại tự động họ Lecanidae (Trùng bánh xe) bằng phương pháp phân tích hình dạng học. Chủ nhiệm: Trịnh Đăng Mâu. Thành viên: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Ngọc Sơn, Dương Quang Hưng. Mã số: B2018-ĐN03-26. Năm: 2020. (Feb 26 2020 7:12AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm dinh dưỡng và tích lũy lipid của vi tảo Tetradesmus sp. được phân lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Ngọc Sơn, Phạm Thị Mỹ . Mã số: T2019-.. Năm: 2020. (Feb 26 2020 7:23AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quy trình tạo cây mướp đắng (Momordica charantia L.) đơn bội bằng phương pháp nuôi cấy bao phấn in vitro. Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Lý. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Vũ Đức Hoàng. Mã số: B2017-ĐN03-13. Năm: 2019. (Feb 26 2020 7:08AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đa dạng sinh học ngành Luân trùng (Rotifera) trong thủy vực nước ngọt tại một số tỉnh khu vực Miền Trung, Việt Nam. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Ngọc Sơn. Mã số: T2018-. Năm: 2019. (Feb 26 2020 7:14AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế khóa học E-learning bồi dưỡng giáo viên phổ thông hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học - Môi trường. Chủ nhiệm: Trịnh Đăng Mậu. Thành viên: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Hải Yến. Mã số: T2017-03-06. Năm: 2017. (Feb 26 2020 7:10AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Isolation of some microalgae strains belonging to the family Scenedesmaceas (Chlorophyta) in freshwater bodies in Central Vietnam and investigation into their biological characteristics. Tác giả: TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh*; PGS.TS. Võ Văn Minh; TS. Trịnh Đăng Mậu. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 6, 2020. Trang: 72. Năm 2020. (Jul 22 2020 8:10AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của môi trường nuôi đến sinh trưởng và tích lũy carotenoid trong pha sinh trưởng ở vi tảo Scenedesmus obliquus. Tác giả: TS. Nguyễn Quỳnh Anh Trần*; TS. Trịnh Đăng Mậu*; PGS.TS. Võ Văn Minh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 9, 2020. Trang: 52. Năm 2020. (Nov 6 2020 10:59AM)
[3]Bài báo: ĐA DẠNG LOÀI LUÂN TRÙNG (ROTIFERA: MONOGONONTA) Ở ĐẢO LÝ SƠN VỚI MỘT GHI NHẬN MỚI CHO VIỆT NAM. Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Minh*; TS. Trịnh Đăng Mậu*; ThS. Trần Ngọc Sơn; TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 12.1, 2019. Trang: 43. Năm 2019. (Jan 6 2020 10:19AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae). Tác giả: Trinh Dang Mau, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Nhung Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh. Academia Journal of Biology. Số: 41(1). Trang: 1-16. Năm 2019. (Mar 29 2019 2:05PM)
[5]Bài báo: Hiện trạng chất lượng môi trường nước và mối tương quan với cấu trúc quần xã Trùng bánh xe ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Dương Quang Hưng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Trần Thị Tứ Ka, Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 30(04).2018. Trang: 20. Năm 2019. (May 13 2019 2:40PM)
[6]Bài báo: Effect of different nitrogen sources on growth of Arthrospira (spirulina) platensis. Tác giả: Phan Nhật Trường, Trần Thị Tường Vy, Phạm Thị Mỹ, Trịnh Đăng Mậu. Journal of Science The University of Danang - University of Science and Education. Số: 34. Trang: 66-72. Năm 2019. (Apr 22 2020 7:03AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và natri acetat lên sự sinh trưởng, phát triển của vi tảo lục Heamatococcus pluvialis. Tác giả: Lê Vũ Khánh Trang, Trịnh Đăng Mậu*, Võ Châu Tuấn, Trần Ngọc Sơn. Proceeding of the 3rd national scientific conference on Biological research and teaching in Vietnam. Số: 3. Trang: 961-968. Năm 2018. (Mar 29 2019 2:13PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae). Tác giả: TS. Trịnh Đăng Mậu*; Bùi Thanh Phi*; ThS. Trần Ngọc Sơn; PGS.TS. Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128).2018. Trang: 56. Năm 2018. (Sep 17 2018 2:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Characteristics of microplastics in shoreline sediments from a tropical and urbanized beach (Da Nang, Vietnam). Authors: Nguyen, Quynh Anh Tran, Hoai Nhu Y. Nguyen, Emilie Strady, Quy Tuan Nguyen, Mau Trinh-Dang, and Van Minh Vo . Marine Pollution Bulletin. No: 161. Pages: 111768. Year 2020. (Oct 24 2020 6:44AM)
[2]Article: Baseline assessment of microplastic concentrations in marine and freshwater environments of a developing Southeast Asian country, Viet Nam. Authors: Emilie Strady, Thi Ha Dang, Thanh Duong Dao, Hai Ngoc Dinh, Thi Thanh Dung Do, Thanh Nghi Duong, Thi Thuy Duong, Duc An Hoang, Thuy Chung Kieu-Le, Thi Phuong Quynh Le, Huong Mai, Dang Mau Trinh, Quoc Hung Nguyen, Quynh Anh Tran-Nguyen, Quoc Viet Tran, Tran Nguyen Sang Truong, Van Hai Chu, Van Chi Vo. Marine Pollution Bulletin. No: 111870. Pages: 111870. Year 2020. (Dec 22 2020 9:02AM)
[3]Article: Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam. Authors: Mau Dang Trinh, Minh Van Vo, Anh Nguyen Quynh Tran, Huyen Thi Ngoc Le, Son Ngoc Tran. International Journal Aquatic Biology. No: 7(1). Pages: 38-44. Year 2019. (May 11 2019 9:08AM)
[4]Article: Description of Protosticta binhi sp. n. from the Central Highlands of Vietnam (Odonata: Zygoptera: Platystictidae). Authors: QT Phan, VQ To, D Mau Trinh, VK Dinh. International Journal of Odonatology. No: 22. Pages: 199-206. Year 2019. (Apr 22 2020 6:57AM)
[5]Article: A new rotifer species: Lecane langsenensis n. sp. (Rotifera: Monogononta) from Vietnam. Authors: Mau Trinh-Dang, Phan Doan Dang, Vo Van Minh. Zootaxa. No: 4615. Pages: 155–164. Year 2019. (Dec 29 2019 6:27AM)
[6]Article: The effect of nutrients on the growth of microalgae Haematococcus lacustris (Girod-chantrans) Rostafinski 1875. Authors: Dang Mau TRINH, Thi Trang NGUYEN, Phuoc Kha NGUYEN, Nguyen Quynh Anh TRAN, Chau Tuan VO. International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology. No: 6(4). Pages: 17-23. Year 2019. (Apr 18 2019 5:58AM)
[7]Article: Effect of Light Quality on the Growth of Microalgae Haematococcus lacustris. Authors: L. V. K. Trang, M. Trinh-Dang*, T. V. T. Nguyen, N. T. Trang, and N. T. Suong. Journal of Advances in Biology & Biotechnology. No: 19. Pages: 1-8. Year 2018. (Mar 29 2019 2:18PM)
[8]Article: Psammon rotifers in Central Vietnam, with the descriptions of three new species (Rotifera: Monogononta). Authors: Trinh Dang Mau, Segers Hendrik, Sanoamuang La-orsri. Zootaxa. No: 4018. Pages: 249-265. Year 2015. (Oct 4 2016 1:20PM)
[9]Article: Rotifers from Thuy Tien lake and Nhu Y river in central Vietnam, with a description of Ploesoma asiaticum new species (Rotifera: Monogononta). Authors: Trinh Dang, Mau; Segers, Hendrik; Sanoamuang, La-orsri. Journal of Limnology. No: 72. Pages: 376-386. Year 2013. (Oct 4 2016 12:04PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 28 2021 2:15PM)(Nov 27 2020 9:01AM)
[1]Tảo Xoắn: Bảo vệ sức khỏe và trái đất Chủ biên: Võ Văn Minh, Trịnh Đăng Mậu. Đồng tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Phan Nhật Trường, Dương Quang Hưng, Lê Văn Kiêm, Nguyễn Minh Chí. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. Năm 2020.
[2]Sinh thái môi trường Chủ biên: Võ Văn Minh, Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Tường Vi. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. Năm 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn