Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đa dạng sinh học phân lớp giáp xác chân chèo (Copepoda) phục vụ cho đánh giá chất lượng nước ngầm tại một số khu vực tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Mã số: B2019-ĐN... Năm: 2021. (Feb 26 2020 7:22AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dụng mô hình nuôi vi tảo Spirulina phù hợp với điều kiện khíhậu Đà Nẵng và tạo sản phẩm từ sinh khối. Chủ nhiệm: Trịnh Đăng Mâu. Thành viên: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Ngọc Sơn, Phạm Thị Mỹ, Nguyễn Minh Lý, Phan Nhật Trường . Mã số: DN2019-. Năm: 2021. (Feb 26 2020 7:16AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiệu quả xử lý kim loại nặng bằng vi tảo Chlorella vulgaris được phân lập từ nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Mã số: B2018-ĐN... Năm: 2020. (Feb 26 2020 7:21AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống phân loại tự động họ Lecanidae (Trùng bánh xe) bằng phương pháp phân tích hình dạng học. Chủ nhiệm: Trịnh Đăng Mâu. Thành viên: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Ngọc Sơn, Dương Quang Hưng. Mã số: B2018-ĐN03-26. Năm: 2020. (Feb 26 2020 7:12AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm dinh dưỡng và tích lũy lipid của vi tảo Tetradesmus sp. được phân lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Ngọc Sơn, Phạm Thị Mỹ . Mã số: T2019-... Năm: 2020. (Feb 26 2020 7:23AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quy trình tạo cây mướp đắng (Momordica charantia L.) đơn bội bằng phương pháp nuôi cấy bao phấn in vitro. Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Lý. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Vũ Đức Hoàng. Mã số: B2017-ĐN03-13. Năm: 2019. (Feb 26 2020 7:08AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đa dạng sinh học ngành Luân trùng (Rotifera) trong thủy vực nước ngọt tại một số tỉnh khu vực Miền Trung, Việt Nam. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Ngọc Sơn. Mã số: T2018-. Năm: 2019. (Feb 26 2020 7:14AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế khóa học E-learning bồi dưỡng giáo viên phổ thông hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học - Môi trường. Chủ nhiệm: Trịnh Đăng Mậu. Thành viên: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Hải Yến. Mã số: T2017-03-06. Năm: 2017. (Feb 26 2020 7:10AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn