Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,925

 The effect of nutrients on the growth of microalgae Haematococcus lacustris (Girod-chantrans) Rostafinski 1875
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Mau TRINH, Thi Trang NGUYEN, Phuoc Kha NGUYEN, Nguyen Quynh Anh TRAN, Chau Tuan VO
Nơi đăng: International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology; Số: 6(4);Từ->đến trang: 17-23;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Haematococcus lacustris is capable to synthesize high content of astaxanthin. Moreover, astaxanthin extracted from H.lacustris has been shown to have the highest anti-oxidativeactivity. While the demand for astaxanthin in the world is increasing, the production of astaxanthin from H. lacustris is still not easy since they have low growth rate and are very sensitive to changes in culture conditions. This study aimed at investigating the effect of nutritional factors on the growth rate of H. lacustris in order to determine the optimal medium for the biomass growth and astaxanthin synthesis of this specy. The results showed that H.lacustris grew better in RM culture medium (2.62 ± 0.17 × 105 cells/ml) than in BBM culture medium (2.44 ± 0.10 × 105 cells/ml). The highest cell density of H. lacustris was achieved in the RM medium with NaNO3 at 1200 mg/l (3.72 ± 0.022 × 105 cells/ml), and in the RM medium with K2HPO4 at 320 mg/l (3.42 ± 0.05 × 105 cells/ml).
ABSTRACT
Haematococcus lacustris is capable to synthesize high content of astaxanthin. Moreover, astaxanthin extracted from H.lacustris has been shown to have the highest anti-oxidativeactivity. While the demand for astaxanthin in the world is increasing, the production of astaxanthin from H. lacustris is still not easy since they have low growth rate and are very sensitive to changes in culture conditions. This study aimed at investigating the effect of nutritional factors on the growth rate of H. lacustris in order to determine the optimal medium for the biomass growth and astaxanthin synthesis of this specy. The results showed that H.lacustris grew better in RM culture medium (2.62 ± 0.17 × 105 cells/ml) than in BBM culture medium (2.44 ± 0.10 × 105 cells/ml). The highest cell density of H. lacustris was achieved in the RM medium with NaNO3 at 1200 mg/l (3.72 ± 0.022 × 105 cells/ml), and in the RM medium with K2HPO4 at 320 mg/l (3.42 ± 0.05 × 105 cells/ml).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn