Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mau Dang Trinh, Minh Van Vo, Anh Nguyen Quynh Tran, Huyen Thi Ngoc Le, Son Ngoc Tran
Nơi đăng: International Journal Aquatic Biology; Số: 7(1);Từ->đến trang: 38-44;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
A total of sixty-one taxa of rotifer, belonging to 15 families, 3 orders were identified from the Phu Ninh Lake, Vietnam. Of these, five species were recorded new to Vietnam Rotifera fauna, including Lecane acanthinula (Hauer, 1938), L. sola (Hauer, 1936), L. thailandensis Segers & Sanoamuang, 1994, L. pyriformis (Daday, 1905), and Mytilina bisulcata (Lucks, 1912). The result raised the total number of rotifers known from Vietnam to 227 species. Moreover, the results showed that the number of species recorded increased with the increase of sample size, which followed the equation y=12.85+14.12log(x) (R2 = 0.99). Based on the estimators, the α-diversity of rotifers in Phu Ninh Lake might be up to 67±4 taxa (according to the Bootstrap index), 71±8 taxa (according to the Chao index), or even up to 79 taxa (according to Jacknife 2 index).
ABSTRACT
A total of sixty-one taxa of rotifer, belonging to 15 families, 3 orders were identified from the Phu Ninh Lake, Vietnam. Of these, five species were recorded new to Vietnam Rotifera fauna, including Lecane acanthinula (Hauer, 1938), L. sola (Hauer, 1936), L. thailandensis Segers & Sanoamuang, 1994, L. pyriformis (Daday, 1905), and Mytilina bisulcata (Lucks, 1912). The result raised the total number of rotifers known from Vietnam to 227 species. Moreover, the results showed that the number of species recorded increased with the increase of sample size, which followed the equation y=12.85+14.12log(x) (R2 = 0.99). Based on the estimators, the α-diversity of rotifers in Phu Ninh Lake might be up to 67±4 taxa (according to the Bootstrap index), 71±8 taxa (according to the Chao index), or even up to 79 taxa (according to Jacknife 2 index).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn