Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,210,324

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học kinh tế. Số: 7(2). Trang: 1-8. Năm 2019. (Mar 19 2019 3:02PM)
[2]Bài báo: Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 07(01). Trang: 1-8. Năm 2019. (Mar 7 2019 5:36PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu tác động của tín dụng phi chính thức đến hiệu quả hoạt động của hộ kinh doanh tại tỉnh Quảng Trị. Tác giả: Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí khoa học kinh tế. Số: 03(04). Trang: 48-55. Năm 2015. (Apr 5 2016 12:04PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tác động của thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần, Phạm Quang Tín. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 6 (26). Trang: 23-39. Năm 2015. (Jun 18 2015 10:19AM)
[5]Bài báo: Đo lường tác động của lãi suất đến giá chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo kỹ thuật phân tích phương sai. Tác giả: Phạm Quang Tín, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10(83). Trang: 76-80. Năm 2014. (Dec 23 2014 11:33PM)
[6]Bài báo: Xác định số tiền ký quỹ tối ưu và mô hình lượng hóa mối quan hệ giữa số tiền ký quỹ với phí mở thư tín dụng: Áp dụng mô hình định giá trái phiếu của Merton. Tác giả: Phan Đình Anh, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 36. Trang: 96-104. Năm 2010. (Feb 12 2013 4:28PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Analysis of approaches to the relationship between risk and bank diversification. Authors: Tran Thuan Nguyen, Robert Powell, Anna Golab, Deepa Bannigidadmath. 3rd Business Doctoral and Emerging Scholars Conference, Perth, Australia. Year 2018. (Aug 12 2019 9:55AM)
[2]Article: Simultaneous effect of ownership and economic sector on the performance of enterprises in Vietnam. Authors: Pham Quang Tin, Pham Kim Ngoc, Nguyen Tran Thuan, Doan Gia Dung. International Journal of Economics and Finance. No: Vol.9, No 11. Pages: 223-231. Year 2017. (Jul 16 2017 11:07AM)
[3]Presentations: The effect of income diversification on performance: an evidence from commercial banks in Vietnam. Authors: Nguyen Tran Thuan, Mai Thi Thanh Chung, Ha Xuan Thuy. International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB). Pages: 56-62. Year 2015. (Apr 5 2016 12:00PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn