Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,832

[1] Giấy khen Đại học Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm: 2010.
[2] Khen thưởng cá nhân có thành tích do Công Đoàn Đại học Đà Nẵng khen tặng. Năm: 2012.
[3] Khen thưởng đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2013.
[4] Công nhận “Phụ nữ 2 giỏi” cấp trường. Năm: 2014.
[5] Công nhận “Phụ nữ 2 giỏi” cấp trường nhiệm kỳ 2010-2015. Năm: 2015.
[6] Giấy khen Đại học Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm: 2016.
[7] Khen thưởng cá nhân có thành tích do Công Đoàn trường CĐ Công nghệ khen tặng. Số: 13/QĐ-CĐ CĐCN. Năm: 2016.
[8] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QD-KT ngày 22/8/2017. Năm: 2016-2017.
[9] Giấy khen "Đạt thành tích xuất sắc năm học 2017-2018. Số: 463/QĐ-ĐHSPKT. Năm: 2017-2018.
[10] Bằng khen "Đã có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín". Số: 1350/QĐ-UBND. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn