Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,566

 Một mô hình học máy trong phân tích ý kiến khách hàng dựa trên văn bản tiếng Việt: Bài toán dịch vụ khách sạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thành Thủy; Trần Thị Châu Giang
Nơi đăng: The 8th Conference on Information technology and Its Application; Số: ISBN: 978-604-84-4453-2;Từ->đến trang: 172-181;Năm: 2019
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một mô hình học máy trong phân tích ý kiến khách hàng dựa trên văn bản tiếng Việt: trường hợp bài toán dịch vụ khách sạn, phân lớp sắc thái một review là tích cực hay tiêu cực. Trong đó, giải pháp tập trung cải tiến: tiền xử lý, chuẩn hóa, gán lại nhãn cho dữ liệu huấn luyện bằng kỹ thuật Error Analysis; Tăng cường dữ liệu huấn luyện bằng từ điển cảm xúc; Sử dụng 5-FoldCV, Confusion Matrix để kiểm soát overfitting và underfitting và kiểm thử mô hình; Tunning Hyper Parameter để tối ưu hóa tham số mô hình; Ensemble Methods kết hợp sub-models để đưa ra mô hình học máy kết hợp có hiệu suất cao nhất. Trong đó dữ liệu được thu thập từ website booking.com.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn