Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,348,970

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng thuật toán học có giám sát multi-class SVM trong xây dựng hệ thống chatbot hỏi đáp tiếng Việt . Tác giả: Nguyễn Thành Thủy . The 7th conference on information technology and its applications. Số: ISBN: 978-604-84-3470-0. Trang: 177-184. Năm 2018. (Oct 24 2018 8:49PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng QR và chữ ký số trong phòng chống giả mạo văn bằng, chứng chỉ ở dạng bản in. Tác giả: Nguyễn Thành Thủy. Tạp chí Khoa học và Giáo dục. Số: 13(04) - 2014. Trang: 28-33. Năm 2014. (Mar 4 2015 3:32PM)
[3]Bài báo: Alchemi Framework – khả năng xây dựng môi trường và phát triển các ứng dụng tính toán lưới. Tác giả: Nguyễn Thành Thủy. Tạp chí Khoa học và Giáo dục. Số: 3 (02) 2012. Trang: 61-67. Năm 2012. (Aug 23 2012 11:19PM)
[4]Tham luận: Tính toán lưới và ứng dụng cho sàn giao dịch chứng khoán . Tác giả: Nguyễn Thành Thủy, Lê Văn Sơn. Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông, chủ đề: "Các công nghệ tính toán hiện đại". Trang: 79-81. Năm 2010. (Jun 2 2016 12:25PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng tính toán lưới cho sàn giao dịch chứng khoán. Tác giả: Nguyễn Thành Thủy - Lê Văn Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 5(40).2010. Quyển 1. Trang: 158-166. Năm 2010.
(Jan 26 2011 11:57AM)
[6]Bài báo: Giải pháp xếp hàng tự động với chi phí thấp áp dụng tại thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thành Thủy
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5(40).2010. Quyển 2. Trang: 224 - 252. Năm 2010. (Jan 26 2011 12:02PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn