Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,011

 Vietnamese Sentiment Analysis for Hotel Review based on Overfitting Training and Ensemble Learning
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thuy Nguyen-Thanh, Giang Thi-Chau Tran
Nơi đăng: SoICT 2019 Proceedings of the Tenth International Symposium on Information and Communication Technology (Q4-Scopus), DOI: 10.1145/3368926.3369675; Số: ISBN: 978-1-4503-7245-9;Từ->đến trang: 147-153;Năm: 2019
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Inthis study, we propose a machine learning model in analyzing customer opinions based on Vietnamese text: the case of hotel service, classifying a review as a positive or a negative. In particular, our solution focuses on improvement: preprocessing, standardization, training data relabelling with Error Analysis method. Besides, training data is enhanced with emotional dictionary; 5-Fold Cross Validation and Confusion Matrix are used to control overfitting and underfitting and to test the model; Hyperparameter Tuning method is used to optimize model parameters; Ensemble Methods are used to combine several machine learning techniques into the most efficient predictive model. Used data is collected from website booking.com.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn