Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,318

 Ứng dụng tính toán lưới cho sàn giao dịch chứng khoán
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thành Thủy - Lê Văn Sơn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 5(40).2010. Quyển 1;Từ->đến trang: 158-166;Năm: 2010
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, tính toán lưới được phát triển như là phương tiện hiệu quả với mức chi phí thấp, là mô hình tính toán mới cho máy tính và mạng máy tính nói chung. Tính toán lưới giải quyết những bài toán lớn và được dự đoán sẽ là mô hình tính toán của tương lai [5][6]. Trong đề tài này, chúng tôi nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật ứng dụng tính toán lưới(Grid computing) vào hoạt động của sàn giao dịch chứng khoán ở nước ta. Trong quá trình nghiên cứu, các tác giả đã xây dựng giải pháp kỹ thuật khả thi, cho phép xử lý các lệnh chứng khoán trên lưới tính toán (Computational grid) hoạt động một cách tin cậy. Giải pháp này được xây dựng trên cơ sở của mã nguồn mở .NET-Based Alchemi Framework hỗ trợ phát triển ứng dụng lưới và một số công cụ khác. Giải pháp đã được thử nghiệm trên mạng LAN và đã đạt được những kết quả tốt.

Công trình được báo cáo tại Hội thảo Quốc gia CNTT lần thứ 13, Hưng Yên - Vĩnh Phúc.
Link: http://www.kh-sdh.udn.vn/zipfiles/so40quyen1/158-166.pdf
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
In recent years, grid computing has developed as an efficient means with low-cost as well as a new computational model for computers and computer networks in general. Grid computing solve complicated problems and is predicted to be a computational model for the future [5][6]. In this paper, we study and suggest a technical solution – the application of grid computing into the activities of stock trading floor in our country. In the study, the authors have set up feasible technical solutions, allowing the reliable stock matching on the computational grid. This solution is built on the basis of open source .NET-Based Alchemi Framework supports the development of grid applications and some other tools. The solution was tested on the LAN and has obtained good results.

Link: http://www.kh-sdh.udn.vn/zipfiles/so40quyen1/158-166.pdf
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn